Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2016-2017

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2016.

Objectius:

Facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa.

Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Destinataris:

La subvenció s'adreça als centres d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin en el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l’equitat, la coeducació, la interculturalitat i l’educació per a la ciutadania.

Característiques de les propostes:

Són objecte de la convocatòria els conceptes referits a:

A. Sortides.

Sortides enteses com a activitats complementàries dins el marc curricular o lúdiques que formin part del programa del centre. El centre prioritzarà un màxim de 3 sortides per cicle.

B. Llibres de text i material escolar.

Llibres de text. Si l’escola participa en el programa de socialització de llibres del Departament d’Ensenyament i/o altres programes d’aprofitament o bancs de llibres.

Material escolar. Despesa que el centre demana a l’inici de cada curs i que és aprovat per Consell Escolar.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2016.

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. 

Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació:

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb el model de justificació corresponent.

En la justificació s’hi haurà de fer constar una breu descripció dels conceptes, el nom dels beneficiaris i la quantitat atorgada. A més a més, s’hi adjuntarà el resum de la sessió de treball de la comissió d’ajut a les famílies o del corresponent Consell Escolar de Centre on s’hagi tractat.

Aquesta documentació es presentarà al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament abans del 30 de juny de 2017.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: