Beques i subvencions

Convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats organitzades per entitats ciutadanes en el marc del programa municipal de casals d'estiu 2017

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de març al 3 d'abril.

Objectius:

L'Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d'estiu tots els infants de Girona tenen l'oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del programa municipal de casals d'estiu, a un conjunt d'activitats d'esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Destinataris: 

Pot sol·licitar participar en la convocatòria, i a l’establiment posterior del conveni previst en aquestes bases, qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

  • Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat.
  • Acreditar una antiguitat mínima de dos anys i haver realitzat activitat continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà des de la publicació de la convocatòria al tauler d’edictes del web municipal i fins el dia 3 d’abril de 2017.

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud al Registre electrònic de l’Ajuntament de Girona, segons el model normalitzat que tenim a la seu electrònica o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

IMPORTANT!
Les persones jurídiques i Les entitats sense personalitat jurídica (com es el cas de les entitats de lleure, associacions i col·lectius) hauran de presentar la sol·licitud segons el que estableix la normativa vigent:

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’ha de realitzar obligatòriament mitjançant el registre electrònic. Les notificacions que l'Ajuntament envii al respecte també seran electròniques.

És per tot això que cal que s’obtingui una signatura electrònica de l'entitat o centre educatiu per a poder utilitzar el registre electrònic (instruccions per  a la petició d'un certificat electrònic d'entitats).

Joventut
Veure en el plànol: