Premis i concursos

Concursos de disseny

De cartells, gots, aparadors...

Imatge il·lustrativa dels concursos de cartells 

Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2019

Termini d'enviament de propostes fins al 12 de juliol de 2019.
Concurs de projectes per a l'adjudicació del contracte de creació de la imatge de les Fires de Sant Narcís 2019.

Objecte del contracte

Serveis de creació artística de la imatge de les Fires de Sant Narcís 2019, per a la seva utilització com a cartell i en els elements de difusió i comunicació pública de les Fires.

Preu del contracte

El preu del contracte s’estableix en 1.000 €, IVA inclòs, en cas que procedeixi la seva aplicació, i subjecte, si escau, a les retencions que pertoquin en concepte d’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF) o sobre la renda de no residents (IRNR).

Característiques del projecte a presentar

El projecte consistirà en un cartell amb les característiques següents:

Originalitat:
La idea ha de ser original. No pot ser, en cap cas, reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.
L’excepció al paràgraf anterior només serà possible, acollint-se al dret de transformació previst per la llei de propietat intel·lectual i sempre que s’adjunti l’autorització de la persona titular dels drets d’explotació, o bé s’acrediti que l’obra original es troba en el domini públic.

Format:
El cartell es presentarà en format vertical per adaptació a mida 70 x 100 cm en suport rígid sobre cartró ploma.

Adaptabilitat de la imatge:
La imatge ha de poder adaptar-se a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles, etc.).
L’adaptació als suports definitius anirà a càrrec de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la base 12.1.2e.

Estil i tècnica:
lliure (pintura, dibuix, fotografia...), si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones torretes, programa de mà, banderoles).

Text:
Cal que en la part inferior del cartell hi figuri el logotip oficial de l’Ajuntament de Girona, que es pot descarregar a www.girona.cat/logo. El cartell haurà d’incloure el següent text:

FIRES DE SANT NARCÍS
Girona , xxx d’octubre al xxx de novembre de 2019

Termini i lloc de presentació:

El termini de presentació dels treballs serà fins al 12 de juliol de 2019, a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona.

Més informació

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1, 2a planta
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Telèfon: 972 419 402
A/e: cultura@ajgirona.cat

Servei de Cultura
Veure en el plànol: