Beques i subvencions

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

El termini de presentació és el 27 d'octubre de 2017

Objecte

Convocatòria per a formar part del programa anual d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà en la modalitat de Suport a la gravació i producció de fonogrames (enregistrament de maquetes), mitjançant l’atorgament d’ajudes en espècie. Les ajudes en espècie podran consistir en la contractació de serveis de professionals que acompanyin i facin de mentors als projectes seleccionats, cessió d’espais i de recursos, etc. Concretament, en aquesta modalitat de Suport a la gravació i producció de fonogrames (enregistrament de maquetes) l’ajuda consisteix en la cessió dels recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com la contractació del personal necessari per realitzar la gravació, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti a un màxim de dos grups, tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament, durant un màxim de 60 hores per cadascun dels grups seleccionats. 

Destinataris

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades a les comarques gironines en el camp de la música que acompleixin les condicions d’accés als ajuts establertes als punts 2 i 3 de les bases.

Aquesta convocatòria s’adreça de manera específica a músics emergents i només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats.

Criteris de valoració

Els projectes presentats es valoraran sobre un total de 50 punts, segons els criteris següents:

a) L’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot l’originalitat, la qualitat i la projecció de les propostes musicals, així com l’impacte d’aquesta ajuda en el desenvolupament i professionalització de la carrera de l’artista. (fins a 25 punts)

b) Solvència del sol·licitant: tant a nivell curricular com acadèmic (fins a 10 punts)

c) La relació i interès del projecte per a la ciutat de Girona (fins a 10 punts)

d) Ús del català. (fins a 5 punts)

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 d’octubre de 2017.

Termini d’execució dels projectes

Els sol·licitants hauran de finalitzar les accions acordades abans del 30 de juny de 2018.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la que s’estableix a les bases reguladores dels ajuts.

 Formulari de sol·licitud que cal presentar degudament complimentat, presencialment si es tracta d'una persona física i electrònicament si es tracta d'una persona jurídica.  

Resolució provisional

Per decret d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 es va aprovar la proposta provisional de resolució de la convocatòria d'ajudes per a l'enregistrament de maquetes per l'any 2017.

Es podran presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el tauler d'anuncis municipal. Finalitzat aquest termini i, si és el cas, un cop resoltes les al·legacions que s'hagin pogut presentar, es dictarà la resolució definitiva.

 

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: