Beques i subvencions

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d'octubre de 2013

Objecte de la convocatòria

Atorgament de subvencions destinades al foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, com a objectiu d'interès econòmic i social general de la ciutat.

Destinataris

Associacions de comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial. Queden excloses aquelles associacions que durant l’exercici 2013 hagin rebut algun tipus de subvenció per part del Servei de Turisme i Comerç de l’ajuntament de Girona.

Cal que les associacions estiguin inscritesal Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com el corresponent pressupost anual d’ingressos i despeses). En cas que aquesta documentació encara no hagi estat lliurada al Registre, es presentarà juntament amb la sol·licitud de subvenció.

Actuacions subvencionables

Accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió social de la zona d’àmbit de l’associació de comerciants o de la ciutat en general durant l’any 2013. 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar, dins el termini assenyalat, al registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que es troba a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana. Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar la memòria d’accions per a la qual sol·licita subvenció així com el pressupost d’ingressos i despeses.

Servei central de Tuisme
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia

 • Adreça:

  Auditori Palau de Congressos
  Passeig de la Devesa, 35
  17001 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 014 - Turisme
  972 419 080 - Temps de Flors
  872 080 709 - Centraleta de l'Auditori

Veure en el plànol: