Ajuntament de Girona

Comissions informatives

Comissió informativa d'Alcaldia. Dilluns a les 18 h.
Comissió informativa de Ciutadania. Dimarts a les 18 h.
Comissió informativa de Promoció i Ocupació. Dilluns a les 19 h
Comissió informativa d'Hisenda i Gestió Municipal. Dilluns a les 18.30 h
Comissió informativa de Serveis a les persones. Dimarts a les 18.30 h
Comissió Especial de Comptes

Comissió informativa d'Alcaldia

Membres:
President: Sr. CARLES PUIGDEMONT i CASAMAJÓ (CIU)

Sr. Jordi Fàbrega i Vilà (CIU)
Sra. Marta Madrenas i Mir (CIU)
Sra. Concepció Veray Cama (PPC) 
Sr. Jordi Navarro Morera (CUP) 
Sr. Joan Baptista Olóriz Serra (ICV-EUiA)
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-PM)
Sr. Carlos Palomares Safarrés (Regidor no adscrit)
Sr. Carles Bonaventura Cabanes (Regidor no adscrit)
Sra. Glòria Plana Yanes (Regidor no adscrit)
Sra. Pia Bosch Codolà (Regidora no adscrita)
Sr. Xavier Amores (Regidor no adscrit)
Sr. Àngel Quintana Morraja (Regidor no adscrit)
Sra. Amèlia Barbero Rivera (Regidora no adscrita)
Sr. Joaquim Bonaventura Ayats (Regidor no adscrit)


Àmbit material:
Àrea de Presidència, Gerència i Gabinet de l'Alcalde
Relacions Institucionals
Gabinet de comunicació, imatge i estudis
Coordinació d'àrees
Coordinació dels regidors de barri
Oficina del Defensor de la Ciutadania
Consell Participatiu per a la Llengua
Àrea de Cultura
Teatre i espectacles
Biblioteques
Museu d'Història de la Ciutat
Museu del Cinema
Centre Cultural La Mercè
Centre Bonastruc ça Porta
Gestió cultural
Serveis a les persones
Centre La Marfà
Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Equipaments culturals i Patrimoni
Fundació Rafael Masó
Auditori-Palau de Congressos
Consell de les Arts i la Cultura
Societat de la informació i el coneixement
Dinamització del territori
Càtedra de Girona

Comissió informativa de Ciutadania

Membres:
President: Sr. JORDI FÀBREGA i VILÀ (CIU)

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CIU)
Sr. Carles Ribas i Gironès (CIU)
Sr. Joan Menacho Gabardino (PPC)
Sr. Jordi Navarro Morera (CUP)
Sra. Maria Núria Terés i Bonet (ICV-EUiA)
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-PM)
Sr. Carlos Palomares Safarrés (Regidor no adscrit)
Sr. Carles Bonaventura Cabanes (Regidor no adscrit)
Sra. Glòria Plana Yanes (Regidora no adscrita)
Sra. Pia Bosch Codolà (Regidora no adscrita)
Sr. Xavier Amores Bravo (Regidor no adscrit)
Sr. Àngel Quintana Morraja (Regidor no adscrit)
Sra. Amèlia Barbero Rivera (Regidora no adscrita)
Sr. Joaquim Bonaventura Ayats (Regidor no adscrit)
 

Àmbit material:
Àrea de Ciutadania
Medi Ambient i Natural
Pla d'Usos de la Devesa
Aigües de Girona
TRARGISA
MUSERSA
Qualitat sonora i contaminacions
Serveis funeraris i cementiris
Brigades de DDD
Brigades de Parcs i Jardins
Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja
Agenda Local 21
Consell Municipal de Sostenibilitat
Gestió energètica
Mobilitat
Transports Municipals del Gironès
Gestió de la Via Pública
Multes
Pla d'Accessibilitat
Pacte per la Mobilitat
Seguretat Ciutadana
Policia Municipal
Protecció Civil
Objectes perduts
Dipòsit de vehicles
Plans d'Emergència
Consell Municipal de Trànsit
Relacions Ciutadanes
Brigades de manteniment i obres
Informació i Atenció Ciutadana

Comissió informativa de Promoció i Ocupació

Membres:
Presidenta: Sra. MARTA MADRENAS i MIR (CIU)

Sr. Carles Ribas i Gironès (CIU)
Sra. Coralí Cunyat i Badosa (CIU)
Sra. Concepció Veray Cama (PPC)
Sr. Jordi Navarro Morera (CUP)
Sr. Joan Baptista Olóriz Serra (ICV-EUiA)
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-PM)
Sr. Carlos Palomares Safarrés (Regidor no adscrit)
Sr. Carles Bonaventura Cabanes(Regidor no adscrit)
Sra. Glòria Plana Yanes (Regidora no adscrita)
Sra. Pia Bosch Codolà (Regidora no adscrita)
Sr. Xavier Amores Bravo (Regidor no adscrit)
Sr. Àngel Quintana Morraja (Regidor no adscrit)
Sra. Amèlia Barbero Rivera (Regidora no adscrita)
Sr. Joaquim Bonaventura (Regidor no adscrit)
 

Àmbit material:
Promoció econòmica
Desenvolupament local
Foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial
Indústria, Comerç i Consum
Activitats firals i mercats
Turisme
Oficina de Turisme
Punt de Benvinguda
Oficina d'Informació al Consumidor
Consell Econòmic i Social
Economia de proximitat
Oficina del Pla General Municipal
Infraestructures i Projectes
Direcció, coordinació, control, seguiment i recepció d'obres
Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística
Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Activitats classificades
Gestió de la UMAT

Comissió informativa d'Hisenda i Gestió Municipal

Membres:
Presidenta: Sra. Ma. ÀNGELS PLANAS i CROUS (CIU)

Sra. Roser Urra i Fàbregas (CIU)
Sra. Marta Madrenas i Mir (CIU)
Sra. Concepció Veray Cama (PPC)
Sr. Jordi Navarro Morera (CUP)
Sra. Maria Núria Terés i Bonet (ICV-EUiA)
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-PM)
Sr. Carlos Palomares Safarrés (Regidor no adscrit)
Sr. Carles Bonaventura Cabanes (Regidor no adscrit)
Sra. Glòria Plana Yanes (Regidora no adscrita)
Sra. Pia Bosch Codolà (Regidora no adscrita)
Sr. Xavier Amores Bravo (Regidor no adscrit)
Sr. Àngel Quintana Morraja (Regidor no adscrit)
Sra. Amèlia Barbero Rivera (Regidora no adscrita)
Sr. Joaquim Bonaventura Ayats (Regidor no adscrit)
 

Àmbit material:
Secretaria General
Servei Jurídic
Contractació Administrativa
Patrimoni i inventari municipal
Recursos Humans
Organització Administrativa
Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació
Intervenció
Tresoreria
Gestió pressupostària
Comptabilitat pressupostària i financera
Control de l'execució pressupostària
Gestió financera i Tresoreria
Gestió tributària
Recaptació
Inspecció de tributs
Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica
Control d'entitats dependents de l'Ajuntament
Ajuntament virtual

Comissió informativa de Serveis a les persones

Membres:
Presidenta: Sra. ISABEL MURADÀS i VÀZQUEZ (CIU)

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CIU)
Sra. Roser Urra i Fàbregas (CIU)
Sr. Joan Menacho Gabardino (PPC) 
Sra. Anna Pujolàs Vilar (CUP) 
Sra. Maria Núria Terés i Bonet (ICV-EUiA)
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-PM)
Sr. Carlos Palomares Safarrés (Regidor no adscrit)
Sr. Carles Bonaventura Cabanes(Regidor no adscrit)
Sra. Glòria Plana Yanes (Regidora no adscrita)
Sra. Pia Bosch Codolà (Regidora no adscrita)
Sr. Xavier Amores Bravo (Regidor no adscrita)
Sr. Àngel Quintana Morraja (Regidor no adscrit)
Sra. Amèlia Barbero Rivera (Regidora no adscrita)
 

Àmbit material:
Equips d'Atenció Social Primària
Plans comunitaris
Benestar i família
Cooperació al desenvolupament
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Cooperació i agermanaments
EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica
Centre Jove de Salut Integral
Promoció de la Salut
Llar d'avis de Taialà
Centres socials
Consell Municipal de la Gent Gran
Igualtat de gènere
Inclusió social
Consorci la Sopa
Ajudes d'Emergència
Salut
Polítiques de Barris
Consell de Cohesió Social
Comissió Ciutat i Igualtat
Participació ciutadana
Àrea d'Educació
Oficina Municipal d'Escolarització
Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental
Escoles Bressol
Organisme Autònom d'Educació Musical
Recursos Educatius
Gestió escolar
Consell Municipal d'Educació
Consells Escolars de Centres
Xarxa de Centres Cívics
Taules Territorials
Associacionisme
Joventut
Consell Local de Joventut
Servei Municipal d'Esports
Pavellons municipals
Habitatge social: Habitatges de Girona
Oficina Municipal d'Habitatge (ajudes a l'habitatge)

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes quedarà integrada, quan actuï amb aquest caràcter, pels mateixos components de la Comissió d'Hisenda Gestió Municipal.

Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Hisenda i Gestió Municipal
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: