Ajuntament de Girona

Comissions informatives

Comissió informativa d'Alcaldia
Comissió informativa de Ciutadania
Comissió informativa d'Urbanisme i Activitats
Comissió informativa d'Hisenda i Sostenibilitat
Comissió informativa de Promoció i Ocupació
Comissió informativa de Seguretat, Mobilitat i Via Pública
Comissió informativa de Serveis a les persones 
Comissió Especial de Comptes

Comissió informativa d'Alcaldia

Membres:
PRESIDENT: Sr. Albert Ballesta i Tura (CIU) - alcalde
 

VOCALS:
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU)
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU)
Sra. Maria Mercè Roca i Perich
Sr. Lluc Salellas i Vilar
Sra. Sílvia Paneque Sureda
Sr. Juan Maria Castel Sucarrat
Sra. Concepció Veray Cama
 

SUPLENTS:
Sra. Maria Àngels Planas i Crous (CiU)
Sr. Pere Albertí i Serra
Sra. Laia Pèlach i Saget
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal
Sra. Míriam Pujola Romero

Competències de l'àrea i àmbit material:

PRESIDÈNCIA:

1. Gerència
2. Coordinació d'àrees
3. Gabinet de l'Alcalde
4. Relacions institucionals i protocol
5. Agermanaments i relacions exteriors
6. Oficina del Defensor de la Ciutadania
7. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus
8. Servei de Porteria Major i Ordenances
9. Manteniment de l'edifici consistorial
10. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting
11. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
12. Ajuntament Virtual, Ciutat intel·ligent i Smart City
13. Consell Participatiu per la Llengua
14. Gestió Documental, Arxius i Publicacions

CULTURA:

15. Gestió i equipaments culturals
16. Lectura i Humanitats
17. Biblioteques de Girona
18. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU)
19. Arts Escèniques
20. Teatre municipal
21. Patrimoni i Museus
22. Museu d'Història de Girona
23. Museu d'Història dels Jueus i el Call
24. Museu del Cinema
25. Fundació Rafael Masó. Casa Masó
26. Museu d'Art Modern i Contemporani
27. Música.
28. Auditori de Girona
29. Girona, ciutat de festivals
30. Espai Marfà
31. Arts Visuals i Audiovisuals
32. Escola Municipal d'Art (EMA)
33. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani
34. Cultura tradicional i popular
35. Consell de les Arts i la Cultura

TURISME:

36. Promoció turística
37. Oficina de Turisme
38. Punt de Benvinguda
39. Girona Temps de Flors.

DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI:

40. Fires de Sant Narcís
41. Festes majors de barri

PROJECTE FERROVIARI:

42. Projecte ferroviari

Comissió informativa de Ciutadania

Membres:

PRESIDENT: Sra. Isabel Muradàs i Vázquez (CiU)
 

VOCALS:
Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca (CiU)
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU)
Sr. Pere Albertí i Serra
Sra. Laia Pèlach i Saget
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal
Sra. Míriam Pujola Romero
Sra. Concepció Veray Cama
 

SUPLENTS:
Sra. Eva Palau i Gil (CiU)
Sr. Ricard Calvo i Pla
Sr. Lluc Salellas i Vilar
Sra. Sílvia Paneque Sureda
Sr. Juan Maria Castel Sucarrat

Competències de l'àrea i àmbit material:

EDUCACIÓ:

1. Oficina Municipal d'Escolarització
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental
3. Escoles bressol
4. Organisme Autònom d'Educació Musical
5. Recursos Educatius
6. Gestió escolar
7. Consell Municipal d'Educació
8. Consells Escolars de Centres
9. Taules Territorials

ESPORTS:

10. Servei Municipal d'Esports
11. Promoció de l'esport
12. Esport de base
13. Equipaments i pavellons municipals

JOVENTUT:

14. Joventut
15. Consell Local de Joventut
16. Centres joves

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

17. Participació
18. Regidories de barri
19. Pressupostos participats
20. Bústia d'avisos

Comissió informativa d'Urbanisme i Activitats

Membres:

PRESIDENT: Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU)
 

VOCALS:
Sra. Maria Àngels Planas i Crous (CiU)
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU)
Sr. Martí Terés i Bonet
Sr. Lluc Salellas i Vilar Manuel Martín Vertedor
Sr. Juan Maria Castel Sucarrat
Sra. Concepció Veray Cama
 

SUPLENTS:
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU)
Sr. Pere Albertí i Serra
Sra. Laia Pèlach i Saget
Sra. Sílvia Paneque Sureda
Sra. Míriam Pujola Romero

Competències de l'àrea i àmbit material:

1. Llicències
2. Oficina del Pla General Municipal
3. Plans especials
4. Oficina de Projectes
5. Planejament, gestió i disciplina urbanística.
6. Inspecció urbanística
7. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)

Comissió informativa d'Hisenda i Sostenibilitat

Membres:

PRESIDENT:
Sra. Maria Àngels Planas i Crous (CiU)
 

VOCALS:
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU)
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez (CiU)
Sr. Pere Albertí i Serra
Sra. Ester Costa i Fita
Sra. Elisabeth Riera Alemany
Sr. Juan Maria Castel Sucarrat
Sra. Concepció Veray Cama
 

SUPLENTS:
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU)
Sr. Martí Terés i Bonet
Sr. Toni Granados i Aguilera
Sra. Sílvia Paneque Sureda
Sra. Míriam Pujola Romero

Competències de l'àrea i àmbit material:

HISENDA:

1. Intervenció
2. Tresoreria
3. Gestió pressupostària
4. Comptabilitat pressupostària i financera
5. Control de l'execució pressupostària
6. Gestió financera i Tresoreria
7. Gestió tributària
8. Recaptació
9. Inspecció de tributs
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica
11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament

RÈGIM INTERIOR:

12. Secretaria General
13. Vicesecretaria
14. Secretaria administrativa
15. Serveis Jurídics
16. Contractació i Compres
17. Patrimoni i inventari municipal
18. Recursos Humans
19. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació
20. Formació
21. Registre General
22. Reprografia
23. Estadística

SOSTENIBILITAT:

24. Sostenibilitat.
25. Medi Ambient i Natural
26. Devesa: Gestió i Pla especial
27. Quatre Rius i Una Sèquia
28. Aigües de Girona
29. TRARGISA
30. Girona + Neta
31. Serveis ambientals
32. Qualitat ambiental i inspecció
33. Qualitat sonora i contaminacions
34. Serveis funeraris i cementiris
35. Brigades de cementiris
36. Brigades de DDD
37. Paisatge, Parcs, Jardins i Rius
38. Brigades de Jardineria
39. Brigada de Medi ambient
40. Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja
41. Agenda Local 21
42. Taula del Canvi Climàtic
43. Gestió energètica

Comissió informativa de Promoció i Ocupació

Membres:

PRESIDENT:
Sra. Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU)
 

VOCALS:
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez (CiU)
Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca (CiU)
Sr. Martí Terés i Bonet
Sr. Lluc Salellas i Vilar
Sra. Sílvia Paneque Sureda
Sra. Míriam Pujola Romero
Sra. Concepció Veray Cama
 

SUPLENTS:
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU)
Sr. Ricard Calvo i Pla
Sr. Toni Granados i Aguilera
Sr. Manuel Martín Vertedor
Sr. Juan Maria Castel Sucarrat

Competències de l'àrea i àmbit material:

OCUPACIÓ:

1. Ocupació
2. Foment de l'ocupació i de la iniciativa empresarial
3. Innovació i Recerca
4. Promoció empresarial
5. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)
6. Economia de proximitat
7. Agència de Promoció Econòmica

EMPRESA:

8. Promoció econòmica
9. Desenvolupament local
10. Indústria
11. Oficina d'Informació al Consumidor
12. Consell Econòmic i Social
13. Bloom

COMERÇ:

14. Comerç
15. Consum
16. Associacions de comerciants
17. Mercats municipals
18. Dinamització comercial

Comissió informativa de Seguretat, Mobilitat i Via Pública

Membres:

PRESIDENT: Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU)
 

VOCALS:
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU)
Sra. Eva Palau i Gil (CiU)
Sr. Ricard Calvo i Pla
Sr. Toni Granados i Aguilera
Sr. Manuel Martín Vertedor
Sra. Míriam Pujola Romero
Sra. Concepció Veray Cama
 

SUPLENTS:
Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca (CiU)
Sr. Pere Albertí i Serra
Sra. Laia Pèlach i Saget
Sra. Elisabeth Riera Alemany
Sr. Juan Maria Castel Sucarrat

Competències de l'àrea i àmbit material:

SEGURETAT:

1. Seguretat Ciutadana
2. Policia Municipal
3. Agents cívics
4. Protecció Civil
5. Objectes perduts
6. Dipòsit de vehicles
7. Plans d'Emergència

MOBILITAT I VIA PÚBLICA:

8. Mobilitat
9. Coordinació de la Via Pública
10. Circulació
11. Pla d'Accessibilitat
12. Pla de Mobilitat
13. Estació d'autobusos
14. Transports Municipals del Gironès
15. Gestió de la Via Pública
16. Multes
17. Taula de Mobilitat
18. Unitat operativa de serveis
19. Brigades de manteniment i obres

Comissió informativa de Serveis a les persones

Membres:

PRESIDENT: Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU)
 

Vocals:
Sra. Eva Palau i Gil (CiU)
Sr. Cristòbal Sánchez i Torreblanca (CiU)
Sr. Ricard Calvo i Pla
Sra. Laia Pèlach i Saget
Sra. Elisabeth Riera Alemany
Sr. Juan Maria Castel Sucarrat
Sra. Concepció Veray Cama
 

SUPLENTS:
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU)
Sra. Maria Mercè Roca i Perich
Sra. Ester Costa i Fita
Sra. Sílvia Paneque Sureda
Sra. Míriam Pujola Romero

Competències de l'àrea i àmbit material:

SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I COOPERACIÓ:

1. Equips d'Atenció Social Primària
2. Plans comunitaris
3. Benestar i família
4. Cooperació al desenvolupament
5. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
6. Cooperació i agermanaments
7. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
8. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica
9. Llar d'avis de Taialà
10. Centres socials
11. Consell Municipal de la Gent Gran
12. Igualtat de gènere
13. Inclusió social
14. Consorci la Sopa
15. Ajudes d'Emergència
16. Polítiques de Barris
17. Consell de Cohesió Social
18. Comissió Ciutat i Igualtat
19. Xarxa de Centres Cívics
20. Habitatge social: Habitatges de Girona
21. Oficina Municipal d'Habitatge
22. Associacionisme
23. Registre d'Entitats
24. Ocupació de la Via pública
25. Voluntariat

SALUT:

26. Salut Pública
27. Centre Jove de Salut Integral
28. Control de plagues i animals

SEGURETAT EN EL TREBALL:

29. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes quedarà integrada, quan actuï amb aquest caràcter, pels mateixos components de la Comissió informativa d'Hisenda i Sostenibilitat.

Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: