Beques i subvencions

Beca 8 de març - Convocatòria 2017-2018

El termini de presentació de les sol·licituds va ser el 21 d'agost de 2017.

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric.

La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat.

Sol·licitud i termini

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el model normalitzat, que estarà a disposició de les persones sol·licitants a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, i segons el que estableix la normativa vigent.

El termini de presentació de les sol·licituds va ser el 21 d'agost de 2017.

En un mes el jurat atorgarà la beca a un projecte, tot i que pot declarar deserta la convocatòria.

Termini de lliurament de la recerca: 31 de desembre de 2018.