Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

Convocatòria 2019.
El termini començarà en la data que es publiqui l'extracte de la convocatòria en el BOP, s'informarà properament.

Objectius:

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió d’una subvenció als centres escolars, associacions, entitats i fundacions, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars de la ciutat de Girona, durant el curs 2019-2020, per tal de fomentar l’esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.

En casos excepcionals i degudament justificats s’acceptarà que aquesta activitat no es porti a terme en les instal·lacions dels centres escolars.

Destinataris:

Subvenció adreçada els centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA associacions de mares, pares i famílies, coordinadores d’ampa, associacions esportives escolars, seccions esportives escolars sense ànim de lucre i fundacions vinculades als centres educatius esmentats de la ciutat de Girona.

Terminis:

La sol·licitud de la subvenció per al foment i promoció de l’esport escolar (horari extraescolar) 2019 - 2020, és incompatible per les entitats vinculades a centres escolars que es presentin a la convocatòria de subvencions d’activitats ordinàries adreçada a entitats esportives – programa esport base.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat digital de l’entitat. Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquesta convocatòria i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

El termini de presentació de sol·licituds a la Seu Electrònica [Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona] serà de 30 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de 10 dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, per esmenar l’error o la mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior per entendre’s com a renúncia de part. 

Documentació que caldrà presentar

En el model de sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació que consta a la convocatòria.

Justificació de la subvenció

El termini per justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins al 15 de juny de 2020 i es podrà fet a través del tràmit de justificació de la seu electrònica.

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el nombre de mòduls sol·licitats, i s’haurà de presentar la documentació justificativa que consta a la convocatòria.

La manca de justificació en els terminis establerts produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i suposarà no poder presentar-se a la convocatòria del curs següent.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports per correu electrònic administracio.esports@ajgirona.cat o bé a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: