Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Objectius:

Subvenció per als centres escolars, associacions de pares i mares d’alumnes, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars de centres públics o privats concertats, amb domicili social a Girona, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars durant el curs 2016–2017, per tal de fomentar l’esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.

En casos puntuals i degudament justificats s’acceptarà que aquesta activitat no es porti a terme en les instal·lacions dels centres escolars.

Destinataris:

Aquesta subvenció està adreçada als centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i d’educació secundària, així com d’educació especial, les AMPA/AFA, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars amb domicili social a la ciutat de Girona.

Terminis:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Justificació:

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports per correu electrònic fontajau@ajgirona.cat o bé a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: