Beques i subvencions

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del dia 12 d'abril al 10 de maig de 2018, inclòs.

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competititva amb dues línies d’ajuts:

 Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones.

 Projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de pau.

Destinataris:

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que reuneixin els requisits següents:

 1. Disposar de seu social central o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
 2. Estar inscrita al Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com els corresponents pressupostos).
 3. Estar constituïda i inscrita formalment en l’esmentat Registre almenys un any abans d’aquell en què se sol·liciti la subvenció.
 4. Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius realitzen activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l’educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.
 5. També poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de solidaritat, especialment amb entitats homòlogues.
 6. Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l’experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció.
 7. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades anteriorment.
 8. Aportar memòria descriptiva de les activitats de sensibilització realitzades a la ciutat de Girona l’any anterior.
 9. Haver aportat la memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l’Ajuntament de Girona durant l’any anterior, en la data de tancament de la present convocatòria de subvencions.

En el cas de tractar-se de sol·licituds presentades per més d’una entitat, aquests requisits seran aplicables almenys a una d’elles.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del dia 12 d’abril al 10 de maig de 2018, inclòs.

Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en aquestes bases i la que es pugui indicar a la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgan col·legials a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Si la sol·licitud no requereix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Justificació de la subvenció

L’entitat haurà d’acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió. L’entitat haurà de presentar obligatòriament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, en el mes següent a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de gener de l’any següent a la convocatòria el compte justificatiu simplificat.

Servei de Solidaritat i Cooperació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació
  Regidoria delegada de Cooperació

 • Adreça:

  ESPAI DE SOLIDARITAT
  c. Mestre Francesc Civil, 3
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 250

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: