Beques i subvencions

Beca Josep Pallach. 16a convocatòria

Ja podeu consultar la resolució de la 16a convocatòria.
S'ha declarat deserta.

Objectius:

La beca Josep Pallach es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la
ciutat de Girona, amb la voluntat de:

Promoure la formulació didàctica d'una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans.

Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital, centrats en la ciutat de Girona que siguin útils per a la comunitat educativa.

Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el que coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics, culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d'avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.

Fomentar el treball cooperatiu per tal promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables als nivells educatius des d’educació infantil fins la universitat.
 

La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s’encaminin al coneixement d’aquesta realitat.

Dotació econòmica:

La Beca Josep Pallach té una doble dotació:

1) L’Ajuntament de Girona atorgarà 3.000 euros, destinats íntegrament als beneficiaris de la beca.

2) La UdG aportarà, una dotació econòmica de 3.000 euros, impostos inclosos, per fer front a les despeses que es derivin de la publicació digital del treball elaborat pels beneficiaris de la beca.. La gestió econòmica serà responsabilitat de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Destinataris:

Els professors universitaris i no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil, primària, ESO, Cicles formatius o batxillerat

Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.
 

La convocatòria està oberta tant a entitats i professorat dels centres de la ciutat com de fora, sempre que el seu projecte estigui centrat en la ciutat de Girona i s’ajusti als objectius de la convocatòria.

En el cas dels docents es podran presentar les sol·licituds a títol individual o en equips. En el cas dels equips, els seus membres podran procedir de diversos centres, de diversos cicles o nivells i de diverses àrees de coneixement.

Sol·licituds i terminis de presentació:

La presentació de sol·licituds i la documentació requerida s’efectuarà al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona, en una de les dues oficines de registre de la Universitat de Girona (Edifici les Àligues-Campus Barri vell o edifici CIAE Campus Montilivi) o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei. Les bases i la convocatòria es faran públiques a través del tauler d’edictes i del web municipal i del Web Institut de Ciències de l’Educació

El termini per al lliurament de la sol·licitud i documentació que es podrà efectuar personalment o per correu certificat serà el dia 31 de gener de 2019. Podeu consultar la documentació que cal adjuntar a la convocatòria de la beca.

Acceptació de la beca:

Una vegada comunicada la concessió de la beca, caldrà l’acceptació expressa per part de cada interessat d’acord amb el model d'acceptació.

Justificació. Lliurament de treball:

La finalització del termini de justificació del projecte becat, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que s’efectuïn, l’Ajuntament de Girona procediràs al darrer pagament. 

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: