Beques i subvencions

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils per a l'any 2019

Presentació de sol·licituds del 15 d'octubre al 13 de novembre de 2019.

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix dues línies de subvenció:

Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.

Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Aquestes bases regulen el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les disposicions dineràries, realitzades per l’Ajuntament de Girona, destinades a fomentar projectes i activitats d’interès en l’àmbit del lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes i activitats destinades a joves.

Sol·licituds i terminis de presentació

Presentació de sol·licituds del 15 d'octubre al 13 de novembre de 2019.

El termini d’execució dels projectes s’estableix dins el període marcat des de l’1 de gener de 2019. fins al 31 de desembre de 2019.

La documentació cal presentar-la mitjançant el tràmit de sol·licitud que hi ha a la seu electrònica de l’Ajuntament. La documentació que cal presentar és la següent:

 1. Document “Sol·licitud de la subvenció a projectes d’entitats juvenils"
   
 2. Document “Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social
   
 3. Document “Declaració responsable del compliment dels requisits de la llei 38/2003 General de Subvencions
   
 4. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
   
 5. El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les persones que tinguin contacte amb els infants o joves destinataris del projecte (referit per a cada persona física que presta el servei: directors, monitors, coordinadors, personal de pràctiques, voluntaris, etc.) conforme no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.
  L’acreditació s’ha de materialitzar mitjançant certificació negativa (nominal) en fonament al RD 1110/2015, d’11 de desembre (Registre Central de delinqüents sexuals) amb data de l’any en curs.
   
 6. Memòria acreditativa de la significativa presència de l’entitat a la ciutat i d’haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant l’últim any.
   
 7. Pòlissa de responsabilitat civil i assegurança d’accidents amb els corresponents rebuts bancaris de pagament.
   
 8. Programa d’actuació per a l’any vigent que ha d’incloure:

   Número de membres de l’entitat
   Els principals projectes i activitats que de forma habitual l’entitat fa durant l’any
   Les activitats anuals previstes i el seu cost
   El pressupost d’ingressos i despeses de l’any en curs
   
 9. Respecte al projecte, aquest tindrà una extensió màxima de 15 pàgines i inclourà com a mínim:

Breu definició de com serà l’activitat

Àmbit territorial i lloc previst de realització de l’activitat

Dates i horaris de l’activitat

Previsió de persones beneficiàries

Pressupost global

Aportació pròpia i altres recursos previstos

Aportació sol·licitada

Persones responsables de la gestió del projecte

Esmenes

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Acceptació de la subvenció

Els beneficiaris de la subvenció disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de la subvenció i de les condicions en què s’ha atorgat, segons document model “declaració d’acceptació de la subvenció” de l’Ajuntament.

Justificació 

L’entitat haurà de presentar la documentació de justificació abans del dia 31 de gener de 2020 i haurà de justificar el 100% de l’import total del projecte. Aquesta documentació es detalla en el punt 10.3 d’aquesta convocatòria.

Joventut
Veure en el plànol: