Beques i subvencions

Subvenció destinada a entitats juvenils per a l'any 2017

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de maig de 2017.

Objectius:

L'Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix una única línia de subvenció, destinada a projectes i activitats destinats a joves.

És objecte d'aquestes bases reguladores l'atorgament de subvencions destinades a donar suport als projectes destinats a joves promogudes per a les entitats de la ciutat i són subvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació que tinguin com a finalitat algun dels objectius següents:

Potenciar l'associacionisme juvenil a la ciutat de Girona i la seva implicació en els afers públics.

Potenciar la cohesió social a la ciutat de Girona.

Promoure activitats que estimulin el funcionament de col·lectius joves, així com donar suport a les iniciatives culturals, socials, formatives i de temps lliure que fomentin la participació juvenil, tant en el marc de les seves pròpies associacions com en la vida social activa dels joves.

Afavorir l'acollida de les persones joves immigrades, millorant-ne la informació sobre la realitat lingüística i cultural de la ciutat, l'aprenentatge del català i la incorporació progressiva a les activitats socials, culturals, esportives i lúdiques de la ciutat.

Promoure serveis d'interès general i públic per a la població juvenil.

Afavorir i potenciar la creació de noves propostes i nous àmbits d'actuació dins el marc dels projectes per a joves.

Afavorir la inclusió de la dimensió de gènere en les activitats proposades així com la major incidència a la ciutat a partir de la promoció dels valors de la coeducació.

Fomentar la participació dels joves, recollint les seves inquietuds i iniciatives, facilitant eines per a què puguin expressar-les.

Promoure la formació de joves per a què s'impliquin en la presa de decisions, en la participació ciutadana, així com fomentar ciutadans crítics i compromesos.

Potenciar una oferta diversificada i àmplia d'activitats en els àmbits culturals, artístics i socials per a joves que afavoreixi l'equilibri territorial de la mateixa.

Promoure activitats per a joves amb contingut solidari i de cooperació.

Promoure activitats per a joves amb contingut medi ambiental.

Destinataris:

Entitats sense afany de lucre que el seu objecte d’actuació sigui la dinamització de projectes juvenils en el marc de les diferents polítiques de joventut de la ciutat, que tingui seu social al terme municipal de Girona, que estigui inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat.

Cal haver presentat a l’Ajuntament tota la documentació requerida anualment per al Registre Municipal d’Entitats i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’hisenda local i haver justificat adientment les subvencions municipals concedides anteriorment o que es trobin dins el termini d’obligació de justificació.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar projectes realitzats durant l’any en curs i abans del 31 de desembre de 2017 i es subvencionarà un màxim d’un únic projecte per a entitat. Les activitats hauran de tenir contractada un pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi.

Sol·licituds i terminis de presentació

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària s'iniciarà al dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 31 de maig de 2017.

Les sol·licituds s'han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que determini la convocatòria o, en el seu defecte, l'art. 18 de l'Ordenança general de subvencions, en el registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament de Girona, o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat electrònic de l'entitat.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Joventut
Veure en el plànol: