Beques i subvencions

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Ja podeu consultar les bases del 2018.
Properament es publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Objectius:

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a:

Fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.

Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen. 

Destinataris: 

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria:

Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats relacionades amb la gent gran que col·laborin en la gestió de les llars de jubilats municipals de diferents barris de la ciutat de Girona.

Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats que realitzen activitats relacionades amb la gent gran de diferents barris la ciutat de Girona.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria, que en cap cas podrà ser inferior a quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que determini la convocatòria o, en el seu defecte, l'art. 18 de l'Ordenança general de subvencions, a la seu electrònica del registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament de Girona, o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà la seva esmena, que s'haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l'expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació a presentar

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:

  1. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
  2. Fotocòpia del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
  3. Memòria de l’activitat realitzada l’any anterior.
  4. Programa de les activitats i serveis per als quals es sol·licita subvenció així com el pressupost d’ingressos i despeses.
  5. En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les entitats interessades hauran de comunicar la seva oposició expressa, i en tot cas presentar un certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social o una Declaració jurada d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

En cas que l’entitat rebés subvenció l’any 2017, no caldrà aportar els documents 1 i 3.

Igualtat i Drets Socials
Veure en el plànol: