Beques i subvencions

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Convocatòria 2019
Presentació de sol·licituds de l'11 d'octubre al 4 de novembre de 2019

Objectius

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a:

Fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.

Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen. 

Destinataris

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria:

Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats relacionades amb la gent gran que col·laborin en la gestió de les llars de jubilats municipals de diferents barris de la ciutat de Girona.

Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats que realitzen activitats relacionades amb la gent gran de diferents barris la ciutat de Girona.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Presentació de sol·licituds de l'11 d'octubre al 4 de novembre de 2019

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà la seva esmena, que s'haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l'expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació a presentar

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:

  1. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
  2. Fotocòpia del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
  3. Memòria de l’activitat realitzada l’any anterior.
  4. Programa de les activitats i serveis per als quals es sol·licita subvenció així com el pressupost d’ingressos i despeses.
  5. En cas que en la sol·licitud no s’autoritzi l’Ajuntament per a l’obtenció de les dades acreditatives d’estat al corrent de pagament de les obligacions tributàries:

    declaració responsable d’estar al corrent de pagament, quan l’ajut sol·licitat no superi els 3.000,00 €.

    certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social.

En cas que l’entitat rebés subvenció l’any 2018, no caldrà aportar els documents 1 i 3.

Justificació

El termini de justificació finalitzarà el dia 29 de febrer de 2020, d’acord amb el punt 15 de les bases específiques.

Drets Socials
Veure en el plànol: