Beques i subvencions

Avantprojectes per incloure activitats organitzades per entitats ciutadanes en el marc del programa municipal de casals d'estiu 2018

Les bases 2018 estan en període d'informació pública al e-tauler fins al 14 de març. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament.
Després és publicarà la convocatòria al BOP on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Objectius

L’Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Girona tinguin l’oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del programa municipal de casals d’estiu, a un conjunt d’activitats d’esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Aquest suport ha de permetre que tots els nens i nenes de Girona tinguin prop de casa una oferta d’activitat que l’Ajuntament garanteix que té les adequades condicions de qualitat i es preocupa i posa els mitjans perquè sigui assequible a tots. Per fer-ho col·labora amb les iniciatives associatives d’interès general, que a Girona són moltes i diverses, quan coincideixen els seus objectius amb els de l’Ajuntament.

L’oferta d’activitats d’esport i de lleure del programa municipal de casals d’estiu de l’Ajuntament de Girona s’estructura a partir de donar suport a les activitats que organitzen les entitats de la ciutat, sempre que compleixin determinades condicions - que es fan públiques en aquestes bases - per assegurar-ne la qualitat i l’accessibilitat, establint un marc comú que permeti als ciutadans de Girona escollir entre una oferta diversa, propera al seu domicili i amb garantia de qualitat pedagògica.

Finalitat

La finalitat d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir en la sol·licitud i l’establiment de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i entitats de la ciutat per a la realització d’activitats d’esport i de lleure durant el període d’estiu en el marc del programa municipal de casals d’estiu. Així doncs, les activitats subjectes a aquests convenis quedarien incorporades a l’oferta del programa promogut per l’Ajuntament de Girona.

Presentació de sol·licituds

Pot sol·licitar participar en la convocatòria, i a l’establiment posterior del conveni previst en aquestes bases, qualsevol entitat sense afany de lucre que acrediti una antiguitat mínima de dos anys i haver realitzat activitat continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de la publicació de la convocatòria en el BOP. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOP de Girona. 

Les bases 2018 estan en període d'informació pública al e-tauler fins al 14 de març. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després és publicarà la convocatòria al BOP on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Documentació: Les entitats hauran de presentar la sol·licitud i la documentació segons indicacions detallades a la convocatòria pública. Acompanyant la sol·licitud, l’entitat haurà d’adjuntar documentació acreditativa de l’associació i un avantprojecte de l’activitat proposada.

Esmenes: En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l’entitat disposarà de 10 dies hàbils, comptadors des del moment que se li notifiqui, per esmenar l’error o mancança. Cas que no ho faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior, per entendre’s com renúncia de part. Caldrà fer-ho a través del tràmit de comunicació de documentació complementària de la seu electrònica.

Justificació

En finalitzar l’activitat, l’entitat haurà de presentar la documentació pertinent per la justificació. La documentació es detallarà a la convocatòria corresponent.

Joventut
Veure en el plànol: