Beques i subvencions

Subvenció per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i de les entitats esportives. Temporada 2017-2018

El termini de presentació de sol·licituds serà el 20 de novembre de 2017.

Objectius:

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvenció a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada esportiva, amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

Destinataris:

Poden sol·licitar participar en la convocatòria qualsevol entitat esportiva sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat esportiva en el terme municipal de Girona.
  2. Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  3. Acreditar una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
  4. Quedaran excloses aquelles entitats esportives que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, que rebin una subvenció directa amb caràcter extraordinari, que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal o que disposin d’un conveni de col·laboració en què el pressupost municipal de l’any en curs, disposi d’una consignació pressupostaria per fer front als compromisos establerts en el mateix. Les entitats que s’hagin presentat a la convocatòria de subvenció al foment i promoció de l’esport escolar de la mateixa temporada, no podran presentar-se a la línia/programa esport base.
  5. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Línies/programes subvencionats

Poden ser objecte de subvenció les següents línies/programes:

La promoció de l'esport de base (fins a 18 anys)

L'esport federat (adults– majors de 18 anys)

El suport de l'esport d’èlit i professional
 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el 20 de novembre de 2017.

Les entitats esportives hauran de presentar la sol·licitud segons indicacions detallades a la convocatòria.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Les entitats esportives hauran de presentar la sol·licitud segons el que estableix la normativa vigent:

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que obliga totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general que representi l’organització. Aquesta relació electrònica fa referència tant a les notificacions com a la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’ha de realitzar obligatòriament mitjançant el registre electrònic. Cal que, com entitat, s’obtingui un certificat o signatura digital per a poder utilitzar el registre electrònic.

Més informació

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic fontajau@ajgirona.cat o bé a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: