Beques i subvencions

Ajudes per al desenvolupament d'activitats ordinàries de les entitats esportives

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d'entrada de l'Ajuntament de Girona finalitzarà el dia 20 d'octubre de 2014.

Objectius:

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió d’ajuts a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada 2014–2015 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

Destinataris:

Poden sol·licitar participar en la convocatòria qualsevol entitat esportiva sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes i tenir la seu social en el terme municipal de Girona.
  2. Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  3. Acreditar una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
  4. Queden exclosos aquells clubs i entitats esportives que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, corresponent a la temporada 2014-2015.
  5. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  6. En la línia/programa suport esport d’elit/esport professional, podran presentar-se els clubs, entitats esportives i SAD que participin amb equips/esportistes de categoria absoluta o sènior en lligues nacionals de la màxima categoria d’un esport o en lligues professionals.

Justificació

El termini per a justificar la totalitat de l'ajuda rebuda és fins el 30 de juny de 2015.

Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització de la temporada 2014-2015 (juny 2015).

Més informació

Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria, o bé trucant al telèfon 972 22 61 36 del Servei Municipal d'Esports.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: