Concursos de fotografia

Imatge il·lustrativa dels concursos de fotografia 

V Concurs SmartFilms Girona

Concurs de curtmetratges amb dispositius mòbils o tauleta. Termini de presentació tancat.

BASES REGULADORES DELS PREMIS

1. Objecte

Premis Smarfilms Girona per a filmacions de curtmetratges realitzats a la ciutat de Girona a través de dispositius mòbils o tauleta.

2. Categories

El concurs Smartfilms Girona 2016 consta de tres categories:

Premi Girona Film Office:
Es dirigeix a qualsevol persona, col·lectiu o entitat majors d’edat. Els curtmetratges seran de gènere i temàtica lliures.

Premis Iguala’t:
2 premis dirigits a joves de 14 a 18 anys, dels centres educatius, centres oberts i entitats d’educació en el lleure de Girona. Els curtmetratges han de fomentar el tractament igualitari del gènere i la sensibilització vers una societat menys sexista.

Premis Diversitat:
2 premis dirigits a joves de 14 a 18 anys, dels centres educatius, centres oberts i entitats d’educació en el lleure de Girona. Els curtmetratges han de fomentar la tolerància a la diversitat d’orientació i identitat sexual.
 

3. Actuacions excloses

No s’acceptaran curtmetratges que atemptin contra un col•lectiu o persona física a través d’un contingut discriminatori o ofensiu.

4. Termini de presentació dels curtmetratges

El període de presentació dels curtmetratges s’establirà a la convocatòria.

5. Persones beneficiàries

La participació és gratuïta i es poden presentar tants projectes com es vulgui per categoria.

6. Requisits

Els curtmetratges s’hauran de rodar a la ciutat de Girona. Per les localitzacions exteriors no cal sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Girona i no es permet tallar el pas de vehicles o vianants.

Les obres hauran de ser originals i inèdites. La durada ha de ser entre 1 i 5 minuts.

Es permet l’edició o tractament de la imatge posterior a la filmació mitjançant l’ús de programes d’edició que els participants creguin oportuns.

La filmació en espais privats, de primers plans o plans centrals de persones, especialment de menors, requerirà disposar del seu consentiment o dels seus tutors o representants legals si es tracta de menors. (El consentiment s’adjuntarà en un fitxer d’imatge –JPG- del model disponible en el web, complimentat i signat pels tutors).
 

7. Presentació pública i premis

La informació referent a la presentació pública i els premis es detallarà a les convocatòries corresponents.

8. Presentació de sol·licituds

Les obres es poden presentar en un enllaç a YOUTUBE, en un canal o usuari que no identifiqui els autors. La presentació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.

9. Documentació a presentar

Per cada curtmetratge que es presenti s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica smartfilms@ajgirona.cat un missatge –un per curtmetratge- que haurà de contenir l’enllaç de YOUTUBE del curtmetratge, sense aparèixer-hi crèdits, per evitar al Jurat conèixer el nom dels participants, més la informació següent:

Categoria a la qual es presenta: Premi Girona Film Office o Premis Iguala’t o Premis Diversitat.

Títol del curtmetratge

Localitzacions de rodatge

Sinopsi de 5 línies del curtmetratge

Nom complet de l’autor o autors

NIF

Telèfon/s

Una adreça postal

Una única adreça electrònica de contacte. L’Ajuntament mantindrà el contacte a través d’aquesta adreça electrònica.

Membres de l’equip de rodatge i l’equip artístic

Autorització del pare, mare o tutor (només pels projectes presentats a la categoria del Premi Iguala’t i Diversitat)

Si escau, en altres fitxers d’imatge JPG adjunts, hi hauran els consentiments d’imatge, i autoritzacions de participació al concurs de menors, mitjançant els models disponibles en el web, complimentats i signats pels interessats majors d’edat o pels dits tutors dels menors.
 

La documentació enviada per correu electrònic restarà sempre i únicament en mans del secretari/a del Jurat. El Jurat únicament tindrà accés als enllaços de YOUTUBE.

10. Criteris de valoració

Els projectes presentats es valoraran segons els criteris següents:

Pel Premi Girona Film Office: Es valoraran els projectes innovadors que ofereixin un tractament original de les localitzacions de la ciutat i una visió promocional de Girona com a plató cinematogràfic.

Tant els premis Iguala`t com els Diversitat tenen l’objectiu de contribuir a desenvolupar l’esperit crític dels joves en relació amb els rols estereotipats sexistes, homòfons, discriminatoris, a la societat on vivim, tot incentivant la reflexió col·lectiva, la creativitat i la implicació en la construcció d’una ciutadania amb noves pràctiques comunicatives valorin positivament la igualtat, la tolerància i la diversitat.

11. Procediment de concessió

La concessió dels premis del Concurs Smartfilms s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i atenent als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

12. Inici del procediment

12.1. Convocatòria
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l’òrgan competent.

12.2. Publicitat
La convocatòria es farà pública a través del tauler d’edictes i del web municipals. L’extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOP de Girona.

12.3. Presentació de sol·licituds
El termini es de presentació de les sol·licituds es detallarà a la convocatòria i serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Termini de presentació: el 27 de novembre de 2016.

13. Jurat

13.1. Les convocatòries determinaran l’òrgan competent per a la instrucció del procediment.
13.2. L’avaluació serà a càrrec d’un jurat formada per un mínim de 3 vocals especialistes i presidida pel cap del departament encarregat de la tramitació de l’expedient.
13.3. Les convocatòries determinaran la composició concreta d’aquest jurat.
13.4. El jurat pot declarar desert un premi.
13.5. La decisió del jurat és inapel•lable.

14. Resolució

La resolució de concessió o de denegació correspon a l’Alcaldia o òrgan municipal que tingui delegada aquesta atribució. La data prevista de la resolució es fixarà a la convocatòria.

15. Ús de les imatges

Tots els productes presentats al concurs han d’acollir-se a la Llicència de Creative Commons.

L’Ajuntament de Girona estarà autoritzat sense límit temporal ni territorial per a fer qualsevol ús no lucratiu de totes les obres, ja sigui amb finalitat promocional, d’interès públic, divulgativa o amb finalitat de preservació i arxiu al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), sempre respectant l’autoria de l’obra.

16. Publicitat

Aquestes bases es publicaran al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona, al BOP i al web municipal.

Les convocatòries per a la concessió dels ajuts regulats en aquestes bases i la seva resolució es faran públiques, igualment, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona, al BOP i a través del web municipal. 

17. Règim jurídic

Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en dpenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament.

Girona Film Office
Veure en el plànol: