Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta.
Es podran presentar sol·licituds fins al 30 de juny de 2020.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.

L’Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l’entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Sovint la participació en aquestes activitats requereix desplaçaments dels alumnes per la ciutat, fora dels centres educatius. Des de l’Ajuntament es promou que els centres facin els desplaçaments a peu, sempre que sigui possible, o utilitzant el transport públic urbà. Malgrat tot, a vegades no és possible per la distància o per les característiques del grup i, per aquest motiu, amb el programa de Recursos Educatius de cada curs s’ha anat oferint la possibilitat de sol·licitar un ajut per a aquest concepte per facilitar la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes. Amb l’objectiu de regular i difondre millor aquests ajuts, s’ofereix aquesta convocatòria.

Objectius:

Facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’Educació infantil i primària, secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona.

Característiques de l’activitat:

Només es podran rebre ajuts pel desplaçament a les activitats que compleixin el requisits següents:

Organitzades directament per un servei municipal.

Incloses en el programa municipal de Recursos Educatius.

Desplaçaments que no sigui possible fer-los amb transport públic (caldrà exposar la justificació).

Presentació de sol·licituds i justificació:

Els centres educatius interessats hauran de presentar la sol·licitud i la justificació d’aquesta subvenció, segons el model específic de sol·licitud d’aquesta convocatòria, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i en aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Caldrà adjuntar al model conjunt de sol·licitud i justificació, còpia de les factures corresponents.

Es podran presentar sol·licituds fins el 30 de juny de 2020. 

El termini per justificar la subvenció rebuda es correspon amb el mateix termini de sol·licitud.

La documentació que caldrà presentar són les factures presentades en el moment de la sol·licitud i els arguments exposats per a la justificació, si s’escau.

Convocatòria. Curs 2019-2020:
Termini: 30 de juny de 2020

Convocatòria. Curs 2018-2019:
Termini: 30 de juny de 2019


La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Acceptació de la subvenció

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: