Beques i subvencions

3a Beca dels Premis Carles Rahola

Termini de presentació: 10 de gener de 2018

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la tercera edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les següents bases.

Característiques de les beques

La beca s’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en l’àmbit de la història del periodisme a les comarques gironines i tindrà dues modalitats: la professional i la universitària. Les beques s’atorgaran de manera biennal a cada modalitat; és a dir, un any es destinaran a la modalitat professional i l’any següent, a la universitària, i així successivament.

En la modalitat professional, s’atorgarà la beca a un projecte elaborat per un/a professional del camp del periodisme. En la modalitat universitària, la beca s’atorgarà a un/a estudiant universitari/ària en el marc del projecte final del grau o màster que estigui cursant.

La recerca haurà de basar-se de manera principal en els recursos i els fons documentals que conté l’Arxiu Municipal de Girona. L’abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de les comarques gironines quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.

Els treballs s’han de presentar en llengua catalana.  

Dotació de les beques

La dotació total de la beca serà de 3.000 euros cada any. 

Termini de presentació de projectes

Les sol·licituds s’han de presentar en la forma, dins els terminis i amb la documentació que determini la convocatòria o, en cas que no ho determini, d’acod amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions, al registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament de Girona o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

En el supòsit que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, l’Ajuntament de Girona requerirà per escrit la persona interessada, perquè completi o esmeni el projecte dins el termini de deu dies naturals. Caldrà presentar la nova documentació a la mateixa adreça i en els mateixos termes, i, en cas de rebre-la fora de termini, s’arxivarà la sol·licitud inicial.

Oficina de Comunicació
Veure en el plànol: