Beques i subvencions

4a Beca dels Premis Carles Rahola

Termini de presentació: 10 de gener de 2019

L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la tercera edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les següents bases.

Característiques de les beques

La beca s’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en l’àmbit de la història del periodisme a les comarques gironines i tindrà dues modalitats: la professional i la universitària. Les beques s’atorgaran de manera biennal a cada modalitat; és a dir, un any es destinaran a la modalitat professional i l’any següent, a la universitària, i així successivament.

En la modalitat professional, s’atorgarà la beca a un projecte elaborat per un/a professional del camp del periodisme. En la modalitat universitària, la beca s’atorgarà a un/a estudiant universitari/ària en el marc del projecte final del grau o màster que estigui cursant.

La recerca haurà de basar-se de manera principal en els recursos i els fons documentals que conté l’Arxiu Municipal de Girona. L’abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de les comarques gironines quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.

Els treballs s’han de presentar en llengua catalana.  

Dotació de les beques

La dotació total de la beca serà de 3.000 euros cada any. 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà el 10 de gener del 2019, dins l’horari d’atenció al públic de les oficines per fer el registre presencial o fins a les 23.59 h a través de la sol·licitud mitjançant la seu electrònica.

Justificació

La justificació serà la presentació del projecte i el model de justificació anterior a través del Registre General de l’Ajuntament o de la seu electrònica abans del 31 de gener del 2020. Si el jurat ho creu oportú, podrà concedir una pròrroga de 30 dies naturals més enllà d’aquesta data.

El projecte s’haurà de lliurar en paper i en suport digital i haurà d’incloure un resum d’un màxim de 16.000 caràcters amb espais.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions de l’Ajuntament de Girona, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Oficina de Comunicació
Veure en el plànol: