Beques i subvencions

Beca Girona Premi d'Europa 2019

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019

Objecte

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea amb la voluntat de:

a) Fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina.

b) Fomentar la formació dels joves en l’enfortiment de la democràcia local com a base per afrontar els reptes de futur en l’assoliment dels ideals d’igualtat, tolerància, respecte i pau, així com promoure el pensament crític.

c) Promoure el compromís dels joves gironins amb Europa.

d) Incentivar la producció de materials educatius orientats al coneixement d’Europa.

e) Treballar els valors de les llibertats democràtiques, defensa dels drets humans i cultura de la pau.

f) Motivar el treball en equip.

La convocatòria estarà oberta a totes les temàtiques que tinguin aquests objectius i podrà establir les prioritats específiques que es considerin apropiades.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta beca són els centres educatius de la ciutat de Girona que imparteixen l’educació secundària obligatòria (ESO). 

Els beneficiaris de la Beca Girona Premi d’Europa es comprometen a realitzar el projecte durant el curs 2019-2020 i a finalitzar-lo com a màxim el 30 d’abril de 2020. Aquest projecte ha d’incloure el viatge a Estrasburg per conèixer el Consell d’Europa i els seus diferents òrgans així com les altres institucions europees a Estrasburg d’acord amb el punt 6 de les bases reguladores. I també apresentar l’experiència del projecte en un acte públic que organitzi l’Ajuntament de Girona, si és el cas i de comú acord.

Sol·licituds i terminis de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació va ser el dia 31 de maig de 2019.

Per tal de formalitzar la sol·licitud de la Beca caldrà presentar:

Sol·licitud d’acord amb el model disponible a la seu electrònica.

Certificat de l’acord del Consell Escolar de Centre (CEC) d’aprovació de la participació a la convocatòria.

Document que contingui com a mínim els següents apartats:

a. Dades del centre educatiu:

Nom del centre

NIF

Nom i cognoms de la persona responsable

Adreça

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Dades del professorat responsable del projecte: Noms i cognoms, telèfon i adreça electrònica de contacte.


b. Descripció detallada del projecte pel qual se sol·licita la beca, en la qual s’indicarà preceptivament:

Nom del projecte

Justificació del projecte

Contingut del projecte:

Breu descripció del projecte.

Objectius del projecte.

Metodologia que es seguirà.

Participants en el projecte i les seves funcions.

Proposta de desenvolupament i temporalitat, inclosa una descripció concreta del viatge a realitzar a Estrasburg.

Inclusió de la diversitat, inclosa la perspectiva d’equitat de gènere, en el projecte. En el cas que el viatge no el realitzin els grups classe complets, indicació del sistema de selecció de l’alumnat participant.

Integració del projecte en el centre, en el currículum i en el seu PEC: especificar en quin/s aspectes.

Pressupost d’ingressos i de despeses previst, especificant, si és el cas, els ajuts per part d’altres agents que poden col·laborar en el projecte (AMPA, Departament d’Ensenyament, entitats, associacions, premis o altres).

Avaluació i seguiment.