Beques i subvencions

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2019

Termini de presentació de sol·licituds fins al
20 de setembre de 2019.

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Destinataris

Associacions d’hostaleria i restauració de Girona que volen portar a terme accions de dinamització del propi sector i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme d’hostaleria i restauració.

 2. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.

 3. Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.

 4. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Actuacions subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.

 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.

 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.

 4. L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.

 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.

 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització en el marc de les associacions.

 7. Les activitats d’animació per a la dinamització del sector d’hostaleria i restauració, inclòs la contractació d’activitats i els professionals que les porten a terme, el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments necessaris per dur-los a terme.

Termini i presentació de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de setembre de 2019.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. Caldrà fer-ho a través del tràmit de comunicació de documentació complementària de la seu electrònica.

Acceptació de la subvenció

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiaries d’una subvenció superior als 10.000€ hauran de comunicar, a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

Justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al que es va resoldre la convocatòria i contindrà el que indica la convocatòria.

Àrea de Promoció Econòmica
Veure en el plànol: