Beques i subvencions

Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat

El termini de presentació de sol·licituds per al programa C (Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat) és el 21 de maig de 2019.

Objectius:

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius de caràcter puntual i/o extraordinari a la ciutat, durant l’any 2019 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva, i en el cas de la línea programa C.1, que produeixi un impacte social i econòmic o de promoció de Girona.

Programa de subvencions C de les bases reguladores

Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat.

C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat.

C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l’esport

Beneficiaris i requisits

Les entitats beneficiaris de les subvencions seran:

Línia/programa C1: Entitats jurídiques (associacions, entitats, clubs...), persones físiques i societats que organitzin esdeveniments esportius a la ciutat i  que reuneixin els requisits de la convocatòria.

Línia/programa C2: Associacions,entitats o clubs de la ciutat que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats Municipal.Podran ser beneficiàries de les subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat, les entitats jurídiques (associacions, entitats, clubs...), persones físiques i, societats que han de complir les següents condicions:


Podran ser beneficiàries de les subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat, les entitats jurídiques (associacions, entitats, clubs...), persones físiques i, societats que han de complir les següents condicions:

  1. Estar legalment constituïdes.
  2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 
  3. Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s’estableix en l’ l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quedaran excloses aquelles entitats jurídiques, persones físiques i, societats que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, que rebin una subvenció directa amb caràcter extraordinari o que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal.

Presentació de sol·licituds i documentació

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona (a través de la Seu Electrònica) és el 21 de maig de 2019.

L’entitat esportiva haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació:

Instància específica amb l'annex 2 i les declaracions responsables

Memòria de l’activitat a subvencionar. (Ha d’incloure la descripció dels requisits mínims)

Pressupost total d’ingressos i despeses previstos per l’activitat a realitzar.

Dades bancàries on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció, en el cas que aquestes dades hagin sofert alguna modificació (tràmit: Comunicació de dades bancàries de creditors, que trobareu a la Seu electrònica).

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de deu dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, per esmenar l’error o mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior, per entendre’s com a renúncia de part.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: