Beques i subvencions

Subvencions per a la participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i entitats esportives de Girona en competicions d'àmbit internacional

El termini de presentació de sol·licituds per al programa D de les subvencions en matèria esportiva és el 20 de setembre de 2019.

Objectius:

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives, registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i centres de formació professional de la ciutat de Girona que participin en competicions esportives internacionals d’alt nivell (campionat d’Europa o del món), sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Correspon a la convocatòria del programa D de les bases reguladores de les subvencions en matèria esportiva de participació d’esportistes i equips amateurs en competicions d’àmbit internacional. .

Beneficiaris i requisits

Podran ser beneficiàries de les subvencions destinades els clubs, les entitats esportives registrades al Registre Municipal d’Entitats i centres de formació professional de la ciutat de Girona que els seus equips, grups o esportistes individuals participin en competicions esportives d’alt nivell, sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

En el cas d’esportistes individuals caldrà que disposin de la corresponent llicència per un club de la ciutat de Girona, o d’un centre o escola de formació professional i serà l’entitat/escola, qui realitzarà la corresponent sol·licitud.

Han de complir les següents condicions:

  1. Estar legalment constituïdes.
  2. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. 
  3. Les entitats esportives hauran de declarar de no incórrer en cap incompatibilitat de les que s’estableix en l’ l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quedaran excloses aquelles entitats jurídiques, persones físiques i, societats que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, que rebin una subvenció directa amb caràcter extraordinari o que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal.

No podran demanar l’atorgament de subvencions les entitats que no hagin justificat degudament, dins el termini establert, la destinació d’altres subvencions rebudes anteriorment, o bé que no hagin procedit a reintegrat quantitats percebudes amb motiu d’altres subvencions que hagin estat objecte de revocació o reducció.

Les entitats i centres de formació professional només podran presentar una proposta a la convocatòria.

Presentació de sol·licituds i documentació

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona (a través de la Seu Electrònica) és el 20 de setembre de 2019.

L’entitat esportiva haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació:

Instància específica amb l'annex 1 i les declaracions responsables

Memòria de l’activitat a subvencionar. (Ha d’incloure la descripció dels requisits mínims)

Pressupost total d’ingressos i despeses previstos per l’activitat a realitzar.

Dades bancàries on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció, en el cas que aquestes dades hagin sofert alguna modificació (tràmit: Comunicació de dades bancàries de creditors, que trobareu a la Seu electrònica).

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de deu dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, per esmenar l’error o mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior, per entendre’s com a renúncia de part.

Acceptació de la subvenció

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 31 de desembre del 2019. (En cas que l’activitat/desplaçament es faci el desembre del 2019, hi haurà temps de justificar fins el 30 de gener del 2020).

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: