Beques i subvencions

Subvenció de l'IBI dels habitatges desocupats que siguin cedits a la borsa de mediació per al lloguer social

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2019.

Objecte

La concessió de subvenció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels habitatges desocupats que siguin cedits a la borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona.

Finalitat

Davant la necessitat d’habitatges de lloguer social a la ciutat de Girona i per tal de fer front a la demanda d’habitatge social i atès que el parc públic d’habitatges de la ciutat no és suficient, aquesta subvenció té com a finalitat incentivar l’aportació dels habitatges buits per part de persones propietàries a la Borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona.

Persones destinatàries

Podran sol·licitar la subvenció de l’IBI descrita a la base 1a. les persones propietàries d’habitatges desocupats de persones físiques o jurídiques que el cedeixin a la Borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona. S’inclouen en aquest supòsit les persones propietàries que actualment tenen cedit l’habitatge a l’esmentada Borsa i que compleixin el requisit anterior.

Quant les possibles persones beneficiàries siguin dos o més, la sol·licitud haurà de ser signada per totes elles. En cas contrari la subvenció s’atorgarà a la persona sol·licitant proporcionalment al seu dret sobre l’immoble (tant en percentatge com import màxim).

Les persones destinatàries de la subvenció de l’IBI esmentada hauran de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, en virtut dels qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant imprès normalitzat que es pot obtenir al portal de tràmits de l’Ajuntament de Girona, i presencialment a l’Oficina Municipal d’Habitatge o a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania.

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 31 de març de 2019.

Documentació

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament o mitjançant seu electrònica

Per sol·licitar la subvenció de l’IBI caldrà:

Presentar la sol·licitud degudament omplerta

Adjuntar un document bancari on hi figuri el nom del titular i el codi de compte corrent IBAN

Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.


La presentació de la sol·licitud implica autoritzar a l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

La presentació de la declaració responsable substituirà a la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social (d’acord amb l’article 24è 4t. del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que es va aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Notícies

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019
26/09/2019  |  L'enllumenat públic de la ciutat de Girona és el servei que es subvencionarà, així com la cooperació cultural i noves tecnologies.
L'Ajuntament de Girona destina 85.000 euros a les convocatòries de subvencions de les associacions de comerciants i d'hostaleria i restauració de la ciutat
06/08/2019  |  L'objectiu de la iniciativa és el foment i la dinamització dels dos sectors en el municipi.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts d'educació per al curs 2019-2020
19/06/2019  |  L'objectiu de les diferents línies de subvencions és promoure i donar suport als projectes de les escoles de la ciutat.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de la Beca 8 de Març de recerca sobre la memòria històrica de les dones a la ciutat
12/06/2019  |  Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar fins al 6 d'agost i el projecte becat s'haurà de lliurar abans del 31 de desembre del 2020.