Ajuntament de Girona

Comissió Ciutat i Igualtat

Els diferents equips de govern democràtics de l'Ajuntament de Girona han optat per tractar transversalment la igualtat entre homes i dones, sense estructurar una regidoria específica; alhora que per atendre les víctimes de la violència masclista.

D’aquesta experiència en sorgí -1999- la Comissió Ciutat i Igualtat com a òrgan municipal de participació per a totes les entitats actives per a la igualtat de gènere a Girona, que han manifestat la voluntat de participar-hi.

Més informació

Logotip del Consell

El Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona és un òrgan destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn a la cohesió social a Girona. Es va constituir el 20 d’octubre de 2010 en relleu de l’antic Consell de Cohesió Social, creat el 2002.

Més informació

Consell de Joventut de Girona (CJG)

El Consell de Joventut de Girona va constituir-se el dia 30 d’abril de 2010 en un assemblea celebrada al Centre Cívic de Santa Eugènia. Ha estat impulsat per entitats juvenils de la ciutat, vol ser l'interlocutor amb l'Ajuntament de Girona en matèria de joventut i fomentar l'associacionisme juvenil a la ciutat. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) dóna suport a aquest model organitzatiu del jovent i va acompanyar el procés de constitució del Consell de Joventut de Girona.

Més informació

Consell de les Arts i de la Cultura (CACGi)

El CACGi és el consell encarregat de fer la valoració anual de la convocatòria de beques i subvencions en matèria de creació artística de l'Ajuntament de Girona, fer el seguiment i valoració de la política cultural, fer un seguiment dels plans d'acció i treball dels diversos equipaments culturals municipals, vetllar per l'aplicació i el compliment del codi de bones pràctiques artístiques i culturals de la ciutat, participar en la redacció del Pla estratègic de cultura i promoure la participació ciutadana en el pla.

Més informació

Consell Municipal d'Educació (CEM)

El Consell Municipal d'Educació de Girona va ser creat el dia 31 de març de 1989. Està presidit per l'alcalde i composat per un total de 65 membres, els quals es reuneixen en forma d’assemblea 4 cops l’any en les sessions plenàries o plens del CEM.

Més informació

Consell Municipal de l'Esport de Girona

Fem ciutat, fem esportEl Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i d’assessorament al govern de la ciutat i estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència ciutadana.

Més informació

Consell Municipal de la Gent Gran

L'Ajuntament de Girona, conscient de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la vellesa, així com de la necessitat d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i privades que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran de la ciutat, va crear el Consell Municipal de la Vellesa, en el qual hi poden estar representats membres d'aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l’àmbit de la gent gran.

Més informació

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB)

El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (en endavant LGTB) és un òrgan consultiu sectorial de participació creat amb la voluntat de l’Ajuntament de Girona d’orientar-se per l’article 40.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació sexual, i també han de promoure l'eradicació del racisme, de l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Més informació

Logotip del Consell Municipal de Solidaritat i cooperació

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona és un òrgan de participació ciutadana que té com a objectiu principal facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats directament o indirecta amb la cooperació i la solidaritat internacional, així com estendre aquests valors entre la ciutadania de Girona.

Més informació

Consell Participatiu per a la Llengua

El Consell Participatiu per a la Llengua és un organisme consultiu i de participació social en la política lingüística que promou l’Ajuntament de Girona.

Aquest consell està format per representants dels grups polítics municipals i del Consorci per a la Normalització Lingüística; entitats que treballen per a l'impuls de la llengua i la integració del col·lectiu de persones nouvingudes a la ciutat; agents del sector econòmic, social, col·legial i sindical, i persones de reconegut prestigi ciutadà.

Més informació
Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Hisenda i Gestió Municipal
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: