Xarxa

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions

La Xarxa de Centres Cívics ofereix els seus espais a les entitats i associacions de Girona, per tal que hi puguin realitzar les seves activitats o perquè puguin disposar d'una seu social.

Procediment de sol·licitud d'ús

En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de Girona, on hi constarà, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, l’espai que es necessita i l’horari. Les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana és on tenim el registre d'entrada general de documents i al seu web podeu consultar les adreces i horaris de l'OIAC.

Quan la sol·licitud es refereixi a la utilització del centre cívic per a un espai de temps perllongat i a la condició de seu social de l’entitat, es procedirà a l’establiment d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona.

En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si s’escau, els preus públics vigents previstos a les ordenances municipals.