CEGISA. Cementiri de Girona, SA 

Cementiri de Girona, SA (CEGISA) és una empresa mixta que fou constituïda el 20 de novembre de 1992, per un període de 50 anys, amb l'objecte de gestionar la construcció del nou cementiri municipal de Girona i qualsevol altra activitat relacionada directament o indirectament amb els serveis mortuoris i la pompa funerària.

CEGISA va iniciar l'activitat durant el quart trimestre de 1993 coincidint amb l'inici de la construcció del nou cementiri de Girona, i a partir del mes de setembre de 1995, es va iniciar la gestió dels serveis funeraris.

La societat és una empresa mixta amb participació majoritària de capital públic i, per tant, es regeix per la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pels articles 282 i següents del Decret 179/1995, del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, per la Llei de societats de capital i per altres disposicions que li són d'aplicació. D’acord amb l’art. 3.1 h de la Llei 9/2017 és un ens considerat sector púbic.

Serveis funeraris

Hi ha una empresa de serveis funeraris autoritzada a Girona:

Mémora Servicios Funerarios, SL
Ctra. de Sant Feliu, 36-38
17004 - GIRONA
Tel.: 900 231 132
Ae: tanatorigirona@memora.es
Web: www.memora.es

Manteniment al Cementiri Nou

L’empresa que realitza el manteniment i serveis al Cementiri Nou és:

Auxiliar de funerària i cementiris, SL (AUFUCE)
Ctra. de Sant Feliu, 26
17004 GIRONA
Tel.: 972 485 381
Ae: aufuce@aufuce.cat
Web: www.aufuce.cat

CEGISA. Cementiri de Girona, SA
Nou Cementiri Municipal de Girona
 • Adreça:

  Disseminat Vila-roja, 6
  17004 GIRONA

 • Telèfon:

  606 303 301

 • Horari del cementiri:

  HIVERN: de l'1 d'octubre al 30 d'abril
  De dilluns a divendres
  de 9 a 13 i de 15 a 18 h.
  Dissabtes de 9 a 18 h.
  Diumenges de 9 a 13 h.

  ESTIU: de l'1 de maig al 30 de setembre
  De dilluns a divendres
  de 9 a 13 i de 16 a 19 h.
  Dissabtes de 9 a 19 h.
  Diumenges de 9 a 13 h.

Veure en el plànol: