CEM

Presentació

 

Comissions

Tots els membres del Consell es distribueixen entre les 5 comissions de treball que funcionen actualment. Les comissions de treball es reuneixen regularment amb una periodicitat més o menys mensual de setembre a juny. Cada membre pot triar la comissió en la que vol participar intentant que en totes hi hagi representació de cada sector.

Comissió Permanent (CP)

Les funcions d'aquesta comissió se centren a activar el funcionament del CEM D'aquesta manera, la Comissió s'encarrega de fer efectives les decisions preses en les sessions plenàries que celebra el Consell, prepara i dirigeix les activitats previstes, impulsa i coordina el treball de les comissions i en recull els resultats i les propostes, publica els estudis, acords i informes, realitza la gestió administrativa derivada de les actuacions del Consell, preveu l'elaboració de la memòria anual d'activitats.

Comissió de Planificació Escolar i Equipaments (CPI)

El seu treball se centra bàsicament a fer estudis, recomanacions i propostes sobre la distribució dels centres i els alumnes a la ciutat, el procés de matriculació, els convenis i acords de col·laboració entre diverses institucions, el mapa escolar de la ciutat… i tots aquells temes referits a la planificació escolar en sentit ampli.

Comissió de Procés Deliberatiu (CPD)

Per donar continuïtat del treball iniciat el curs 2016-2017 amb el projecte “Procés deliberatiu entorn de la planificació educativa a la ciutat: per a un model d’escolarització més equitatiu en l’accés i en el resultat”. Anàlisi, priorització, concreció i seguiment de propostes per fer viable la implementació de mesures per a la millora de la situació de l’escolarització a la ciutat.

Comissió de Relacions Educació – Ciutat (CR)

El seu treball se centra a establir i potenciar els lligams entre la ciutat i tots els ensenyaments, reglats i no reglats, amb la finalitat d'aconseguir una escola arrelada a la realitat de la ciutat, de compensar les desigualtats d'origen econòmic, social i cultural; de buscar fórmules per aconseguir una ciutat més educadora i augmentar el lligam entre les diverses institucions de la ciutat, etc.

Comissió de Comunicació (CC)

El seu treball se centra a millorar i potenciar la comunicació interna i externa del Consell a través de la dinamització de la pàgina web i el butlletí informatiu.

Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h