Arxius

Arxiu Històric de Girona (AHG)

Història:

L'Arxiu Històric de Girona té els seus orígens en l'Archivo Histórico Provincial, creat l'any 1952, el qual compartí durant molts anys personal i espai amb la Biblioteca Provincial. L'any 1981 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumí la gestió del centre, mentre que la titularitat restà en mans del Ministerio de Educación y Cultura. El 1984 es traslladà a la seu actual del convent de Sant Josep. L'AHG està integrat en la Xarxa d'Arxius de la Generalitat de Catalunya dins del sistema d'Arxius de Catalunya i funciona també com arxiu comarcal del Gironès. L'Arxiu ingressa reglamentàriament la documentació generada per l'administració perifèrica de l'Estat, l'administració de la Generalitat, l'administració de justícia, així com la dels ens autònoms que en depenen. En base a convenis específics, com és el cas del conveni signat l'any 1985 amb la Diputació de Girona, ingressa també la documentació dels ajuntaments del Gironès que ho sol·liciten i la d'altres entitats públiques o privades.

L'Arxiu custodia els fons de l'Administració autonòmica, de l'Administració local, de l'Estat, reials i senyorials, registrals, notarials, judicials, d'institucions, d'associacions i entitats, comercials i d'empreses, patrimonials, personals i col·leccions i, a més, fa funcions de tutela de tot el patrimoni documental de la comarca del Gironès.

Serveis:

 Servei de referència: Informació sobre els nostres fons i sobre fons d'altres arxius. La informació es dóna de forma presencial, per correu electrònic, correu postal, fax i telèfon. Orientació especialitzada en la consulta de fons.
 Servei d'assessorament: Assessorament en l'organització i gestió de fons particulars (patrimonials, personals, etc.). Tractament de fons particulars.
 Identificació i datació de documents antics.
 Servei de reprografia: Reproducció de documents en format digital i analògic.
 Servei pedagògic: Visites concertades per a alumnes de secundària i d'universitat. Cessió de la sala d'actes per classes universitàries.
 Servei de difusió: Butlletí quatrimestral. Organització d'exposicions en base a fons dipositats a l'AHG i a fons externs. Cursos i tallers destinats a investigadors i a professionals de l'arxivística.
 Col·laboració amb entitats de recerca: L'Arxiu és la seu social de l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines i del Grup de Recerca Demogràfica i Genealògica (Gredeg). Presentació de treballs de recerca.

Equipament:

Espai: 2.700 m2.
Capacitat de documentació: 8.751 metres lineals
Punts de consulta: 20

Àmbit temàtic:

Qualsevol aspecte temàtic des del punt de vista històric (indústria, obres públiques, família, gestió del medi ambient, repressió política, gestió de l'administració pública, impostos, planificació del territori, beneficència)

Àmbit geogràfic:

Comarques de Girona

Àmbit cronològic:

Segle XI fins a l'actualitat

Fons:

8.751 metres lineals

Guies, inventaris i catàlegs:

GUIA: Josep Matas i Balaguer. Arxiu Històric de Girona, dins Guia dels arxius històrics de Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura, 1989. Vol. 3, p. 59-115

CATÀLEGS:
 Catàleg dels protocols del districte de Girona (I). MA. Adroer i Pellicer, J.M.T. Grau i Pujol, J. Matas i Balaguer. Barcelona: Fundació Noguera, 1996. 357 p.
 Catàleg dels protocols del districte de Figueres. Joan Fort i Olivella, Erika Serna i Coba, Santi Soler i Simon. Barcelona: Fundació Noguera, 2001-2004.2v.
 Catàleg del fons notarial del districte de Santa Coloma de Farners. Josep M. T. Grau i Pujol. Barcelona: Fundació Noguera, 1996. 408 p.

ALTRES CATÀLEGS: L'Arxiu disposa de catàlegs i inventaris de tots els seus fons, en format imprès i en bases de dades, consultables a la sala de consulta.

Arxiu Històric de Girona (AHG)
 • De qui depèn:

  Ministeri de Cultura, gestionat per la Generalitat de Catalunya

 • Adreça:

  Plaça de Sant Josep, 1 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 225 500

 • Horari:

  Dilluns a divendres de 9 a 17.45 h.

  HORARI D'ESTIU
  De l'1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 8 a 14.45 h.

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: