Premis i concursos

Concursos de disseny

De cartells, gots, aparadors...

Imatge il·lustrativa dels concursos de cartells 

Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2016

El termini de presentació dels treballs és del 5 al 9 de setembre de 2016, a l'Àrea de Cultura.

Objecte del concurs:

Presentació d’idees originals pel concurs de les Fires de Sant Narcís 2016.

Caldrà que la idea sigui original i no sigui reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.

En el cas de reutilitzar-se parcialment una obra existent acollint-se al dret de transformació previst per la llei, s’haurà d’adjuntar una autorització de la persona titular dels drets d’explotació.

Condicions de participants:

Podran concórrer totes les persones físiques que estiguin empadronades a la ciutat de Girona amb una antiguitat mínima de 3 anys o que acreditin la seva vinculació artística i/o professional amb la ciutat; o col·lectius que estiguin formats per un mínim del 50% de persones empadronades a Girona o que acreditin la seva vinculació artística i/o professional amb la ciutat, també amb una antiguitat mínima de 3 anys; o estudis gràfics que tinguin la seu social a Girona amb una antiguitat mínima de 3 anys.

No s’hi podran presentar els qui hagin rebut aquest mateix encàrrec amb anterioritat, ja sigui a nivell individual o bé per formar part d'un col·lectiu.

Només es podrà presentar una obra a concurs.

Premi

El cartell guanyador obtindrà un premi de 1.000 euros, subjecte a tributació de l' IRPF.

Característiques de les obres

Original: S’ha de presentar en format vertical, de 70 x 100 cm, en suport rígid (cartró ploma) i en suport digital (vectorial o TIFF sense compressió). El cartell requerirà la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles, etc.).

Estil i tècnica: lliure (pintura, dibuix, fotografia...), si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones torretes, programa de mà, banderoles).

El cartell haurà d’incloure el següent text :

FIRES DE SANT NARCÍS
Girona , 28 d’octubre al 6 de novembre de 2016

Terminis i lloc de presentació:

El termini de presentació dels treballs és del 5 al 9 de setembre de 2016, a l'Àrea de Cultura.

La data d’inici del termini es publicarà en el BOP, en el Tauler d’Edictes i el web municipal. Els treballs es presentaran a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, 1 (2a. planta, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h).

Els treballs no podran anar signats i s’hauran de presentar sota un lema, i en el moment de la presentació s’haurà d’entregar un sobre tancat amb lema, que inclogui les dades identificatives de l’autor (nom i cognoms, NIF, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte), així com una breu explicació del contingut i criteri adoptat en un màxim d’un foli d’extensió, tot adjuntant el seu currículum artístic complert.

Telèfon d’informació: 972 419 402

Cultura
 • Àrea de què depèn:
  Àrea de Cultura
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
  Dilluns de 16 a 18.30 h

Veure en el plànol: