Beques i subvencions

Activa el teu pati

Resolució de la convocatòria 2018-2019
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de setembre de 2019.

Objectiu:

Promoure i donar suport a projectes educatius de pati de les escoles que incorporin algun/s dels aspectes següents:

Treball de la inclusió i la cohesió social en els espais d'esbarjo.

Adequació i millora de la funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati i dels recursos

Potenciar la reflexió del pati com a element educatiu.

Aquells que afavoreixin la relació amb l'entorn i que el pati de l'escola esdevenigui un agent integrador dins del barri.

Possibilitar la diversificació de les activitats a l'espai d'esbarjo en igualtat per a nens i nenes.

Pargicipació de la comunitat educativa en la definició del projecte.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció els centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial de la ciutat de Girona.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre de 2018.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Justificació:

Els ajuts s’han de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions. Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de l’ajut.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

La justificació de l’Activa el teu pati es presentarà per Registre General d’Entrada de l’Ajuntament i inclourà el següent:

La justificació econòmica, especificant l’origen dels ingressos i la destinació de les despeses presentades. Caldrà la justificació de la totalitat de les despeses del projecte

Una memòria que inclogui el desenvolupament del projecte i l’avaluació corresponent.
 

El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de setembre de 2019.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: