Beques i subvencions

Activa el teu pati. Curs 2016-17

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2016.

Objectiu:

Promoure i donar suport a projectes educatius de pati de les escoles que incorporin algun/s dels aspectes següents:

Treball de la inclusió i la cohesió social en els espais d'esbarjo.

Adequació i millora de la funcionalitat pedagògica dels equipaments del pati i dels recursos

Potenciar la reflexió del pati com a element educatiu.

Aquells que afavoreixin la relació amb l'entorn i que el pati de l'escola esdevenigui un agent integrador dins del barri.

Possibilitar la diversificació de les activitats a l'espai d'esbarjo

Pargicipació de la comunitat educativa en la definició del projecte

Destinataris:

La subvenció s'adreça als centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial de la ciutat de Girona.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2016.

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat.

Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació:

Els ajuts s’han de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions. Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de l’ajut.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

La justificació de l’Activa el teu pati es presentarà per Registre General d’Entrada de l’Ajuntament i inclourà el següent:

La justificació econòmica, especificant l’origen dels ingressos i la destinació de les despeses presentades. Caldrà la justificació de la totalitat de les despeses del projecte

Una memòria que inclogui el desenvolupament del projecte i l’avaluació corresponent.
 

El termini per a la presentació d’aquesta documentació finalitzarà el 30 de setembre de 2017.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: