Beques i subvencions

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat

Convocatòria oberta.
Les sol·licituds es podran presentar fins a 31 de desembre de 2018 o fins a esgotar la partida pressupostària.

Objecte de la subvenció

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic. Entre d’altres, i sense que sigui una llista tancada, poden ser celebracions d’aniversaris, publicacions, actes comunicatius, festes populars i tradicionals, festivals, activitats que promoguin la ciència i la tecnologia o activitats de promoció dels drets humans i l’educació en valors.

S’hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres convocatòries municipals.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

S’admeten sol·licituds objecte d’aquesta convocatòria que es desenvolupin durant el darrer trimestre de 2017 i tot l’any 2018.

Documentació a presentar amb les sol·licituds

  1. Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris.
     
  2. Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: justificació i objectius; descripció detallada; pla d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses.

En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació en el BOP de la convocatòria fins a 31 de desembre de 2018.

Es fixen quatre períodes de selecció coincidint amb el dia final de cada trimestre natural. Es valoraran les sol·licituds presentades fins el darrer dia de cada trimestre.

Les sol·licituds entrades fins el 15 de juliol de 2018 es podran valorar dins del mateix mes de juliol.

Les sol·licituds es podran anar presentant al llarg de l’any, dins de cadascun dels períodes de selecció fixats en el punt 7.1. d’aquesta convocatòria, i fins a esgotar la partida pressupostària corresponent a cada període de la convocatòria, sense perjudici de les possibles ampliacions de la dotació que es puguin acordar durant la vigència de l’exercici pressupostari, d’acord amb l’art. 58.2 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.

Els beneficiaris que siguin persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a: www.girona/ic

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada.

Notícies

Convocatòria de Subvencions per al desenvolupament de les activitats ordinàries de les entitats esportives temporada 2018-2019
11/01/2019  |  El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de febrer de 2019.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies
24/10/2018  |  La subvenció s'ha destinat en la compra d'una llibreria de cintes amb tecnologia LTO8.
L'Ajuntament de Girona s'acull cada any al programa municipal d'ajuts als esportistes amateurs d'esports individuals de la Diputació de Girona
19/10/2018  |  Continuem donant suport als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d'Espanya o del món.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria per participar en la 16a Beca Josep Pallach
11/10/2018  |  L'objectiu de l'ajut és impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona. El termini per inscriure-s'hi acaba el 31 de gener de 2019.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2018
09/10/2018  |  L'enllumenat públic de la ciutat de Girona és el servei que es subvencionarà.
Us recordem que el 28 de setembre és el termini per a participar a la 18a Convocatòria Beca Joaquim Franch 2018
05/09/2018  |  Per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de beques d'allotjament en residències universitàries. Curs 2018-2019
06/08/2018  |  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 d'agost i es pot optar a tenir ajudes per a les residències d'estudiants del grup SIRESA de Girona i de la plaça de Lesseps de Barcelona.
L'Ajuntament de Girona subvenciona 32 projectes culturals i artístics
03/08/2018  |  El 2018 s'ha destinat un pressupost total de 130.000 € en ajudes i subvencions per a projectes culturals.
Convocatòria de subvencions per a esportistes d'esports individuals, no professionals, menors de 25 anys
27/07/2018  |  Cal que presenteu les vostres peticions abans del 7 de setembre.