Beques i subvencions

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat

Convocatòria oberta.
Ja podeu consultar la resolució de subvencions presentades fins al 30 d'abril.
Les sol·licituds es podran presentar fins a 31 d'octubre de 2019 o fins a esgotar la partida pressupostària.

Objecte de la subvenció

L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic. Entre d’altres, i sense que sigui una llista tancada, poden ser celebracions d’aniversaris, publicacions, actes comunicatius, festes populars i tradicionals, festivals, activitats que promoguin la ciència i la tecnologia o activitats de promoció dels drets humans i l’educació en valors.

S’hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres convocatòries municipals.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

S’admeten sol·licituds objecte d’aquesta convocatòria que es desenvolupin durant el transcurs de l’any 2019.

Documentació a presentar amb les sol·licituds

  1. Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris.
     
  2. Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: justificació i objectius; descripció detallada; pla d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses.

En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació en el BOP de la convocatòria fins a 31 d'octubre de 2019.

Es fixen dos períodes de selecció. Es valoraran les sol·licituds presentades fins al 30 d’abril de 2019 i al 31 d’octubre de 2019. 

Les sol·licituds es podran anar presentant al llarg de l’any, dins de cadascun dels períodes de selecció fixats en el punt 7.1. d’aquesta convocatòria, i fins a esgotar la partida pressupostària corresponent a cada període de la convocatòria, sense perjudici de les possibles ampliacions de la dotació que es puguin acordar durant la vigència de l’exercici pressupostari, d’acord amb l’art. 58.2 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.

Els beneficiaris que siguin persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a: www.girona/ic

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada.

Notícies

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019
26/09/2019  |  L'enllumenat públic de la ciutat de Girona és el servei que es subvencionarà, així com la cooperació cultural i noves tecnologies.
L'Ajuntament de Girona destina 85.000 euros a les convocatòries de subvencions de les associacions de comerciants i d'hostaleria i restauració de la ciutat
06/08/2019  |  L'objectiu de la iniciativa és el foment i la dinamització dels dos sectors en el municipi.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts d'educació per al curs 2019-2020
19/06/2019  |  L'objectiu de les diferents línies de subvencions és promoure i donar suport als projectes de les escoles de la ciutat.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de la Beca 8 de Març de recerca sobre la memòria històrica de les dones a la ciutat
12/06/2019  |  Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar fins al 6 d'agost i el projecte becat s'haurà de lliurar abans del 31 de desembre del 2020.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars per al curs 2019-2020
30/04/2019  |  Els centres interessats tenen temps fins al 30 de maig per presentar la sol·licitud.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts artístics i culturals
21/03/2019  |  El termini per presentar les sol·licituds per a Girona Kreas i Amplia Cultura finalitza el dia 5 d'abril.
L'Ajuntament de Girona obre el termini per bonificar l'IBI a les persones que posin el seu habitatge a la borsa de lloguer social
25/01/2019  |  Les sol·licituds per demanar la subvenció del 50% de l'impost es podran fer fins al 31 de març.
Convocatòria de Subvencions per al desenvolupament de les activitats ordinàries de les entitats esportives temporada 2018-2019
11/01/2019  |  El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de febrer de 2019.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies
24/10/2018  |  La subvenció s'ha destinat en la compra d'una llibreria de cintes amb tecnologia LTO8.