Beques i subvencions

Subvencions Amplia Cultura

Subvencions d'activitats culturals complementàries a l'oferta municipal

Objectius de la subvenció:

La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Aquestes activitats s'han de portar a terme a la ciutat de Girona, entre el gener i desembre de l'any en curs de la convocatòria, i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Beneficiaris:

Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d'entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals convocades per l'Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l'any en curs de la convocatòria.

L'àmbit d'actuació de les entitats sol·licitants i de l'activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

Requisits de les entitats beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció

Els requisits que cal complir i acreditar a la sol·licitud són:

 1. Els sol·licitants hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
 2. Els sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 3. Les entitats sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
 4. Les entitats sol·licitants han d’estar inscrites en el registre municipal d’entitats.
 5. Les entitats sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la LGS, quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Quantitat individualitzada de la subvenció:

L’ import de la subvenció sol·licitada per cada entitat serà com a màxim del 50% del pressupost del projecte presentat, i en cap cas superior a la quantitat de 5.000 € ni inferior als 1.000 €.

Presentació de sol·licituds i documentació:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Les entitats hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Les entitats interessades hauran de presentar la següent documentació:

a) Sol·licitud de subvenció
b) Targeta fiscal i estatuts de l’entitat.
c) Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: objectius; descripció detallada; pla d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses. 

Relació d'entitats admeses i excloses:

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina web la relació provisional d’entitats admeses i de no admeses, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils i, en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’entitats admeses i excloses, per tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament.

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: