Beques i subvencions

Subvencions d'activitats culturals complementàries a l'oferta municipal

Resolució provisional 2017

Objectius de la subvenció:

Donar suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal.

Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona, entre el gener i desembre de l’any en curs de la convocatòria, i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat.

Beneficiaris:

Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d’entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals per altres activitats o projectes en l’àmbit cultural dins l’any en curs de la convocatòria.

L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants i de l’activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats que es trobin en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Quantitat individualitzada de la subvenció:

L’ import de la subvenció sol·licitada per cada entitat serà com a màxim del 70% del pressupost del projecte presentat, i en cap cas superior a la quantitat de 3.000 € ni inferior als 700 €.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació serà de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes bases en el BOP.  

L'any 2017 el termini va ser el 17 de juliol.

Les entitats interessades hauran de presentar la següent documentació:
a) Sol·licitud de subvenció
b) Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció
c) Pressupost d’ingressos i despeses del projecte

Acceptació de l’ajut:

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat a la subvenció.

Justificació:

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini de tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat subvencionable.

El compte justificatiu inclou:

 1. Memòria justificativa del projecte i activitats realitzats, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
 2. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
 3. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.

Resolució provisional:

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: