Beques i subvencions

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona per l'any 2018

Termini de presentació de sol·licituds fins al 13 de març de 2018

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat.

Destinataris

Associacions de Comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial i que reuneixin els requisits que s’assenyalen a les bases. Cal que les associacions estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l'Ajuntament.

Actuacions subvencionables

Accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió social de la zona d’àmbit de l’associació de comerciants o de la ciutat en general durant l’any 2018. 

Presentació de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds fins al 13 de març de 2018.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. Caldrà fer-ho a través del tràmit de comunicació de documentació complementària de la seu electrònica.

Acceptació de la subvenció

La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.

Justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al que es va resoldre la convocatòria, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà el que s'indica a la convocatòria.

Girona comerç
Veure en el plànol: