Beques i subvencions

Convocatòria 2019 - Beca 8 de març

Termini de presentació de sol·licituds: 6 d'agost de 2019

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric.

La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat.

Valoració dels projectes

Escriure la història de les dones suposa abordar la tasca amb rigor i atorgar a les relacions entre gèneres un pes important en els esdeveniments i en l’evolució de les societats. Per això, en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de recerca que:

Siguin innovadors aplicant la perspectiva de la història de gènere.

Tinguin en compte la interdisciplinarietat.

Siguin inèdits (que no hagin estat publicats, no hagin tingut una difusió pública o no hagin estat presentats a altres beques o concursos).

Potenciïn el coneixement històric a l’entorn de diversos temes.

Proposin una metodologia específica, viable i plural.

Contemplin la contextualització, centrant l’estudi a Girona però posant-lo en relació amb l’entorn i la realitat que l’envolta.

Enriqueixin les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de recuperació del patrimoni de Girona i l’imaginari ciutadà.

Sol·licitud i termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà de dos mesos a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, és a dir, el 6 d'agost de 2019.

Caldrà presentar al Registre General de l’Ajuntament de Girona la documentació que figura a les bases. En el cas de persones jurídiques la presentació serà obligatòriament a través de la seu electrònica.