Beques i subvencions

Convocatòria 2019 - Beca 8 de març

Beca d'estudis històrics de les dones a Girona
Bases en període d'informació pública fins al 26 d'abril de 2019. Durant aquest període es poden presentar al·legacions. Passat aquest termini s'aprovaran definitivament les bases. Després es publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric.

La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat.

Valoració dels projectes

Escriure la història de les dones suposa abordar la tasca amb rigor i atorgar a les relacions entre gèneres un pes important en els esdeveniments i en l’evolució de les societats. Per això, en aquesta convocatòria es valoraran especialment els projectes de recerca que:

Siguin innovadors aplicant la perspectiva de la història de gènere.

Tinguin en compte la interdisciplinarietat.

Siguin inèdits (que no hagin estat publicats, no hagin tingut una difusió pública o no hagin estat presentats a altres beques o concursos).

Potenciïn el coneixement històric a l’entorn de diversos temes.

Proposin una metodologia específica, viable i plural.

Contemplin la contextualització, centrant l’estudi a Girona però posant-lo en relació amb l’entorn i la realitat que l’envolta.

Enriqueixin les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de recuperació del patrimoni de Girona i l’imaginari ciutadà.

Sol·licitud i termini de presentació

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Girona i al web municipal. La convocatòria per a la concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona i al web municipal.

Caldrà presentar al Registre General de l’Ajuntament de Girona la documentació que figura a les bases. En el cas de persones jurídiques la presentació serà obligatòriament a través de la seu electrònica.