Solidaritat i cooperació

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona

El termini de presentació de sol·licituds serà el 20 d'agost de 2018

Objecte

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes en matèria de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona, i adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona.
 

Entitats beneficiàries i requisits de les entitats beneficiàries

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que reuneixin els requisits següents:

3.1. Disposar de seu social central o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
3.2. Estar inscrita al Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com els corresponents pressupostos).
3.3. Estar constituïda i inscrita formalment en l’esmentat Registre almenys un any abans d’aquell en què se sol·liciti la subvenció.
3.4. Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius realitzen activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l’educació intercultural i
la resolució pacífica dels conflictes.
3.5. També poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de
solidaritat, especialment amb entitats homòlogues.
3.6. Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l’experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció.
3.7. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades anteriorment.
3.8. Aportar memòria descriptiva de les activitats de sensibilització realitzades a la ciutat de Girona l’any anterior.
3.9. Haver aportat la memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l’Ajuntament de Girona durant l’any anterior, en la data de tancament de la present convocatòria de subvencions.

En el cas de tractar-se de sol·licituds presentades per més d’una entitat, aquests requisits seran aplicables almenys a una d’elles.


Tipus i dotació de la subvenció

4.1. La subvenció consistirà en aportacions econòmiques directes.
4.2. Donat que l’’objecte de la subvenció són els projectes, els projectes de copartenariat o concertats entre dues o més entitats seran objecte d’una sola subvenció, en el seu cas.
4.3. Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció municipal i amb les concedides per altres administracions o ens públics o privats de caràcter nacional o
internacional, sempre que la suma de les subvencions no superi el cost total del projecte.
4.5. Les subvencions es destinaran a l’execució dels projectes per als quals siguin atorgades.
4.6. Només es podrà presentar un projecte per entitat en aquesta línia de subvencions.
4.7. Per obtenir el 100% de la quantitat sol·licitada caldrà superar el 75 punts del criteris objectius establerts en el punt 8 d’aquestes bases. Els projectes que obtinguin una puntuació inferior als 75 punts rebran la quantitat proporcional que els correspongui.