Solidaritat i cooperació

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona

CONVOCATÒRIA TANCADA
Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2018

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes en matèria de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona, i adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona.

Termini de presentació de sol·lituds

El termini de presentació de sol·licituds va ser el 20 d'agost de 2018.

Justificació de la sol·licitud

L’entitat haurà d’acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió.

L’entitat haurà de presentar obligatòriament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, en el mes següent a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de gener de 2019, el compte justificatiu simplificat que ha d'incloure:

  1. La memòria descriptiva de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
  2. Relació de les despeses i inversions de l’activitat.
  3. Ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat i la seva procedència.
  4. Factures que acreditin la despesa realitzada durant l’any natural de la convocatòria de la quantitat subvencionada per l’Ajuntament de Girona. No s’acceptaran factures proforma. e) En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

Juntament amb aquesta memòria, l’entitat haurà de presentar la fitxa de justificació del projecte finalitzat.

En el cas de projectes plurianuals, o de projectes anuals però amb diverses fonts de finançament, s’haurà de presentar una memòria global del projecte, amb el cost final de l'actuació i el balanç econòmic i de funcionament. 

En el cas que l’entitat rebi un import inferior al sol·licitat, en la memòria caldrà fer explícit si s’ha cobert el projecte mitjançant altres fonts de finançament, o bé si s’ha fet un replantejament del projecte.