Beques i subvencions

Subvencions per participar en curses solidàries. Oncotrail 2016

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria

L’objectiu de l’Ajuntament de Girona és promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l’Oncotrail. 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts als annexos per a cada subvenció, o prorratejar entre els beneficiaris l’import màxim destinat a cada subvenció entre totes les sol·licituds que compleixin els requisits i els criteris de valoració corresponents.

Les subvencions seran concedides d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb el que estableixen aquestes bases i les corresponents convocatòries.

Destinataris

Qualsevol entitat o associació sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

Estar legalment constituïdes i tenir la seu social en el terme municipal de Girona.

Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Una persona física en l’àmbit individual en representació de l’equip

En totes les sol·licituds ja siguin realitzades per entitats/associació sense afany de lucre i la realitzada per una persona física, la composició de l’equip serà com a mínim amb dues persones empadronades a la ciutat Girona.

Presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Les sol·licituds s’han de presentar al registre general d’entrada de l’Ajuntament (adreces i horaris).

 

Més informació

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic fontajau@ajgirona.cat o bé a les oficines del servei municipal d’Esports, ubicades al  Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: