Beques i subvencions

Subvenció a les escoles bressol privades de Girona per a l'establiment de convenis de col·laboració en el projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys

Convocatòria 2019
Ja podeu consultar la resolució definitiva.

Objecte de la convocatòria 2019

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir convenis de col·laboració per als cursos 2019- 2020 i 2020-2021 amb les escoles bressol privades que participin en l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys de l’Ajuntament de Girona, mitjançant l’oferta de places subvencionades parcialment per l’Ajuntament i adreçades a infants nascuts l’any 2018 empadronats a Girona.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades per Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2017 de i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 37 de 22 de febrer de 2017.

Destinataris

La convocatòria s’adreça a les escoles bressol privades del municipi de Girona que compleixin els requisits establerts per la legislació vigent en matèria d’educació infantil i per a aquestes bases. L’acreditació dels requisits es farà d’acord amb el punt 6 de les esmentades bases.

Sol·licituds i terminis de presentació

Els centres interessats hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvenció començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 17 d’abril de 2019.

Documentació que caldrà presentar

Instància de sol·licitud d’acord amb el model disponible a la Seu electrònica.

Declaració responsable, de complir els requisits indicats al punt 5 de les bases reguladores

Projecte educatiu de centre, d’acord amb el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

Organigrama en què s’indiquin els diferents serveis de l’escola, els responsables, el personal, les seves funcions i la dependència organitzativa, d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.

Document que acrediti la contractació de la pòlissa d’assegurança en vigor

Indicació de la documentació de què disposa el centre i que es posa a disposició de l’ajuntament per a possibles consultes

Característiques del servei tal com preveu la instància de sol·licitud.

Notícies

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019
26/09/2019  |  L'enllumenat públic de la ciutat de Girona és el servei que es subvencionarà, així com la cooperació cultural i noves tecnologies.
L'Ajuntament de Girona destina 85.000 euros a les convocatòries de subvencions de les associacions de comerciants i d'hostaleria i restauració de la ciutat
06/08/2019  |  L'objectiu de la iniciativa és el foment i la dinamització dels dos sectors en el municipi.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts d'educació per al curs 2019-2020
19/06/2019  |  L'objectiu de les diferents línies de subvencions és promoure i donar suport als projectes de les escoles de la ciutat.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de la Beca 8 de Març de recerca sobre la memòria històrica de les dones a la ciutat
12/06/2019  |  Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar fins al 6 d'agost i el projecte becat s'haurà de lliurar abans del 31 de desembre del 2020.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars per al curs 2019-2020
30/04/2019  |  Els centres interessats tenen temps fins al 30 de maig per presentar la sol·licitud.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts artístics i culturals
21/03/2019  |  El termini per presentar les sol·licituds per a Girona Kreas i Amplia Cultura finalitza el dia 5 d'abril.
L'Ajuntament de Girona obre el termini per bonificar l'IBI a les persones que posin el seu habitatge a la borsa de lloguer social
25/01/2019  |  Les sol·licituds per demanar la subvenció del 50% de l'impost es podran fer fins al 31 de març.
Convocatòria de Subvencions per al desenvolupament de les activitats ordinàries de les entitats esportives temporada 2018-2019
11/01/2019  |  El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de febrer de 2019.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies
24/10/2018  |  La subvenció s'ha destinat en la compra d'una llibreria de cintes amb tecnologia LTO8.