Beques i subvencions

Ajudes per al desenvolupament d'activitats ordinàries de les entitats esportives. Temporada 2015-2016

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d'entrada de l'Ajuntament de Girona finalitzarà el dia 6 de novembre de 2015.

Objectius:

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió d’ajuts a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries durant la temporada 2015–2016 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

Destinataris:

Poden sol·licitar participar en la convocatòria qualsevol entitat esportiva sense afany de lucre que reuneixi els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes i tenir la seu social en el terme municipal de Girona.
  2. Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  3. Acreditar una antiguitat mínima d’un any i desenvolupar l’activitat esportiva continuada durant aquest temps a la ciutat de Girona.
  4. Quedaran excloses aquelles entitats esportives que: han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, que rebin una subvenció directa amb caràcter extraordinari o que disposin d’un conveni de col·laboració en què el pressupost municipal de l’any 2015, disposi d’una consignació pressupostaria per fer front als compromisos establerts en el mateix. Les entitats que s’hagin presentat a la convocatòria d’ajuts al foment i promoció de l’esport escolar 2015/2016, no podran presentar-se a la línia/programa esport base.
  5. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  6. En la línia/programa suport esport d’elit/esport professional, podran presentar-se els clubs, entitats esportives i SAD que participin amb equips/esportistes de categoria absoluta o sènior en lligues nacionals de la màxima categoria d’un esport o en lligues professionals.

Justificació

El termini màxim per a justificar la totalitat de l’ajuda rebuda és fins al 30 de juny de 2016.

Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització de la temporada 2015-2016 (juny 2016).

Més informació

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic instal.lacionsesports@ajgirona.cat o bé a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: