Beques i subvencions

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils per a l'any 2018

El període de justificació finalitza el 31 de gener de 2019.

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix dues línies de subvenció:

Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.

Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Aquestes bases regulen el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les disposicions dineràries, realitzades per l’Ajuntament de Girona, destinades a fomentar projectes i activitats d’interès en l’àmbit del lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes i activitats destinades a joves.

Sol·licituds i terminis de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que determini la convocatòria o, en el seu defecte, l’art. 18 de l’Ordenança general de subvencions, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

La documentació que cal presentar és la següent:

 1. Document “Sol·licitud de la subvenció a projectes d’entitats juvenils"
   
 2. Document “Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social”
   
 3. Document “Declaració responsable del compliment dels requisits de la llei 38/2003 General de Subvencions
   
 4. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
   
 5. El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les persones que tinguin contacte amb els infants o joves destinataris del projecte (referit per a cada persona física que presta el servei: directors, monitors, coordinadors, personal de pràctiques, voluntaris, etc.) conforme no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.
  L’acreditació s’ha de materialitzar mitjançant certificació negativa (nominal) en fonament al RD 1110/2015, d’11 de desembre (Registre Central de delinqüents sexuals) amb data de l’any en curs.
   
 6. Memòria acreditativa de la significativa presència de l’entitat a la ciutat i d’haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant l’últim any.
   
 7. Pòlissa de responsabilitat civil i assegurança d’accidents amb els corresponents rebuts bancaris de pagament.
   
 8. Programa d’actuació per a l’any vigent que ha d’incloure:

   Número de membres de l’entitat
   Els principals projectes i activitats que de forma habitual l’entitat fa durant l’any
   Les activitats anuals previstes i el seu cost
   El pressupost d’ingressos i despeses de l’any en curs
   
 9. Respecte al projecte, aquest tindrà una extensió màxima de 15 pàgines i inclourà com a mínim:

Breu definició de com serà l’activitat

Àmbit territorial i lloc previst de realització de l’activitat

Dates i horaris de l’activitat

Previsió de persones beneficiàries

Pressupost global

Aportació pròpia i altres recursos previstos

Aportació sol·licitada

Persones responsables de la gestió del projecte

Esmenes

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Acceptació de la subvenció

Els beneficiaris de la subvenció disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de la subvenció i de les condicions en què s’ha atorgat, segons document model “declaració d’acceptació de la subvenció” de l’Ajuntament.

Termini i forma de justificació 

El termini i la documentació per justificar el compliment de la finalitat per la qual es concedeix la subvenció s’especificarà a la convocatòria. En tot cas, l’acreditació justificativa haurà de tenir com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

El període de justificació finalitza el 31 de gener de 2019.

La documentació a presentar per justificar la subvenció és:

 1. Memòria de l’entitat o del projecte subvencionat amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 2. Document “comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts”.
 3. Acreditació dels pagaments realitzats per la subvenció rebuda, per un import, com a mínim, equivalent a l’aportació econòmica efectuada per l’Ajuntament de Girona.
 4. Extractes bancaris dels pagaments acreditats en l’anterior punt.
Joventut
Veure en el plànol: