Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

El termini de presentació de sol·licituds és el 19 de desembre de 2018.

Objectius:

Subvenció per als centres escolars, associacions de pares i mares d’alumnes, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars de centres públics o privats concertats, amb domicili social a Girona, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars durant el curs a que fa referència la convocatòria, per tal de fomentar l’esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.

En casos puntuals i degudament justificats s’acceptarà que aquesta activitat no es porti a terme en les instal·lacions dels centres escolars.

Destinataris:

Aquesta subvenció està adreçada als centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i d’educació secundària, així com d’educació especial, les AMPA/AFA, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars amb domicili social a la ciutat de Girona.

Terminis:

La sol·licitud de la subvenció per al foment i promoció de l’esport escolar (horari extraescolar) 2018 - 2019, és incompatible per les entitats vinculades a centres escolars que s’han presentat a la convocatòria de subvencions d’activitats ordinàries adreçada a entitats esportives – programa esport base.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat digital de l’entitat. Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquesta convocatòria i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

El termini de presentació de sol·licituds a la Seu Electrònica [Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona] serà de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les entitats disposaran de 10 dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, per esmenar l’error o la mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior per entendre’s com a renúncia de part.

Documentació que caldrà presentar

En el model de sol·licitud caldrà adjuntar-hi la documentació que consta a la convocatòria.

Acceptació de les subvencions

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. La declaració d’acceptació es farà amb l’imprès i tràmit que es pot trobar a la seu electrònica.

Les entitats i escoles beneficiàries disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació de la subvenció

El termini per justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins 30 de juny de 2019 i es podrà fet a través del tràmit de justificació de la seu electrònica.

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el nombre de mòduls sol·licitats, i s’haurà de presentar la documentació justificativa que consta a la convocatòria.

La manca de justificació en els terminis establerts produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i suposarà no poder presentar-se a la convocatòria del curs següent.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports per correu electrònic fontajau@ajgirona.cat o bé a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: