Beques i subvencions

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar

El termini de presentació de sol·licituds: 30 d'octubre 2015

Objectius:

Fomentar el desenvolupament d’activitats esportives fora de l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres educatius durant el curs 2015–2016, amb l’objectiu de fomentar l’esport escolar i afavorir, fonamentalment, la iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.

En casos puntuals i degudament justificats s’acceptarà que aquesta activitat no es porti a terme en les instal·lacions dels centres escolars.

Els ajuts es concedeixen en règim de publicitat i concurrència competitiva, tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, i són lliurament revocables i reduïts en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent.

Destinataris:

La convocatòria s’adreça als centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària i de secundària, així com d’educació especial, els mateixos centres escolars, les AMPA’s, les associacions esportives escolars i les seccions esportives escolars amb domicili social a la ciutat de Girona.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament de Girona finalitzarà el 30 d'octubre de 2015.

Es considerarà despesa realitzada si ha estat efectivament pagada en el període d'octubre de 2015 a maig de 2016.

Justificació de la subvenció

El termini per justificar la totalitat de l’ajut rebut és fins 30 de juny 2016.

Pel que fa a la convocatòria del curs anterior (curs 2014-2015), el termini per justificar la totalitat de l'ajut rebut és fins 30 de juny 2015.

Informació i assessorament

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports per correu electrònic fontajau@ajgirona.cat o bé a les oficines del Servei Municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Servei Municipal d'Esports
Veure en el plànol: