Beques i subvencions

Subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als barris

Bases en període d'informació pública fins al 18 de març de 2019. Durant aquest període es poden presentar al·legacions. Passat aquest termini s'aprovaran definitivament les bases. Després es publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Objecte:

L'Ajuntament amb la convocatòria d'aquesta subvenció vol col·laborar en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

Destinataris

Associacions de veïns o entitats ciutadanes amb presència i arrelament al barri o sector de què es tracti.

Actuacions subvencionables

Activitats organitzades amb motiu de la celebració de les festes majors i carnestoltes dels diferents barris o sectors de la ciutat.

Requisits dels beneficiaris

 1. Els sol·licitants han d’estar inscrits al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
 2. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, i amb la resta d’administracions públiques, així com amb la Seguretat Social.
 3. Els sol·licitants han d’haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 4. No trobar-se els sol·licitants en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la LGS.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran anar presentant al llarg dels terminis establerts a l’efecte, i fins a esgotar la partida pressupostària corresponent a la convocatòria, sens perjudici de les possible ampliacions de la dotació que es puguin acordar durant la vigència de l’exercici pressupostari, d’acord amb l’article 58.2 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Documentació a presentar

Sol·licitud de subvenció juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a ser beneficiaris.

Programa de l’activitat per a la qual sol·licita subvenció així com el pressupost desglossat d’ingressos i despeses.

En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.

Dinamització del territori
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - centraleta
  Extensió: 3651 / 1427

 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Veure en el plànol: