Beques i subvencions

Subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als barris

Termini de sol·licitud per a les carnestoltes: 30 d'abril de 2018
Termini de sol·licitud per a les festes majors de barri: 31 d'octubre de 2018

Objectius:

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

Destinataris

En relació a l’organització de les festes majors:
Associacions de veïns o comissions de festes organitzadores de les festes majors dels barris o sectors de la ciutat.

En relació a l’organització del carnestoltes:  
Associacions de veïns o entitats ciutadanes amb presència i arrelament al barri o sector de què es tracti.

Sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà el que s’estableixi a la convocatòria de cada any. 

Carnestoltes: Es podran sol·licitar subvencions per els carnestoltes organitzats als diferents barris i sectors de la ciutat durant l’any 2018, des del dia 1 de gener de 2018 i fins el dia 30 d’abril de 2018.

Festes majors: Es podran sol·licitar subvencions per les festes majors organitzats als diferents barris i sectors de la ciutat durant l’any 2018, des del dia 1 de gener de 2018 i fins el dia 31
d’octubre de 2018.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat electrònic de l'entitat.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Justificació:

En el termini màxim de dos mesos mes des de la data de la seva finalització de l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, l’entitat es compromet a lliurar la següent documentació:

Compte justificatiu que s’ajusti al model normalitzat aprovat per l’Ajuntament com a annex a l’Ordenança general de subvencions, que reculli el cost total de l’activitat, el detall de finançament i la relació de despeses realitzades per 4 un import no inferior a la subvenció atorgada, que acreditin que aquesta ha estat invertida en la finalitat per la qual s’ha concedit,

Memòria de l’activitat realitzada, incloent un informe sobre les accions portades a terme parcialment o totalment amb la subvenció rebuda, indicant objectius assolits, participació de públic, etc... així com exemplars de tot el material gràfic (tríptics, cartells, etc.) que s’editi.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions.

Dinamització del territori
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - centraleta
  Extensió: 3651 / 1427

 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Veure en el plànol: