Beques i subvencions

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Bases aprovades definitivament.
Convocatòria 2019 properament.

Objectius

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a:

Fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.

Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen. 

Destinataris

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria:

Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats relacionades amb la gent gran que col·laborin en la gestió de les llars de jubilats municipals de diferents barris de la ciutat de Girona.

Associacions de pensionistes i jubilats i/o entitats que realitzen activitats relacionades amb la gent gran de diferents barris la ciutat de Girona.

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria, que en cap cas podrà ser inferior a 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que determini la convocatòria o, en el seu defecte, l'art. 18 de l'Ordenança general de subvencions, a la seu electrònica del registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament de Girona, o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà la seva esmena, que s'haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l'expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació a presentar

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:

  1. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
  2. Fotocòpia del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
  3. Memòria de l’activitat realitzada l’any anterior.
  4. Programa de les activitats i serveis per als quals es sol·licita subvenció així com el pressupost d’ingressos i despeses.
  5. En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les entitats interessades hauran de comunicar la seva oposició expressa, i en tot cas presentar un certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social.

En cas que l’entitat rebés subvenció l’any 2018, no caldrà aportar els documents 1 i 3.

Drets Socials
Veure en el plànol: