Beques i subvencions

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2017

Les bases estan en període d'informació pública al e-tauler. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després és publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació.

Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.

Destinataris

Associacions d’hostaleria i restauració de Girona que volen portar a terme accions de dinamització del propi sector i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme d’hostaleria i restauració.

 2. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.

 3. Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.

 4. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Actuacions subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.

 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.

 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.

 4. L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.

 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.

 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització en el marc de les associacions.

 7. Les activitats d’animació per a la dinamització del sector d’hostaleria i restauració, inclòs la contractació d’activitats i els professionals que les porten a terme, el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments necessaris per dur-los a terme.

Termini i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals. La convocatòria serà única.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
Veure en el plànol: