Beques i subvencions

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona per l'any 2017

Termini de presentació de sol·licituds del 13 de juliol a l'1 d'agost de 2017 (ambdós inclosos).

Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l'àmbit d'hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l'enfortiment de l'activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d'avantguarda, de la ciutat de Girona.

Destinataris

Associacions d’hostaleria i restauració de Girona que volen portar a terme accions de dinamització del propi sector i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme d’hostaleria i restauració.

 2. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.

 3. Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.

 4. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Actuacions subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.

 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.

 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.

 4. L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.

 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.

 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització en el marc de les associacions.

 7. Les activitats d’animació per a la dinamització del sector d’hostaleria i restauració, inclòs la contractació d’activitats i els professionals que les porten a terme, el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments necessaris per dur-los a terme.

Termini i presentació de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds del 13 de juliol a l'1 d'agost de 2017 (ambdós inclosos).

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
Veure en el plànol: