Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Convocatòria del curs 2019-2020 oberta
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'octubre de 2019.

Justificació de la convocatòria del 2018-2019.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de juny de 2019.

Objectius:

Facilitar la participació a les sortides escolars o el material requerit al conjunt de l’alumnat per al desenvolupament de les activitats curriculars i ordinàries d’aula a aquells alumnes, per a la família dels quals és molt costós o impossible assumir-ne la despesa. En cap cas, aquesta convocatòria ha de servir per abaratir les activitats al conjunt del centre o grup classe.

Facilitar la gestió dels centres, especialment d’aquells que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Girona que complexin els requisits establerts a les bases reguladores del programa de subvencions adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona i que tinguin en el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l’equitat, la coeducació, la interculturalitat i l’educació per a la ciutadania.

Característiques de les propostes:

Són objecte de la convocatòria els conceptes referits a:

A. Sortides.

Sortides enteses com a activitats complementàries dins el marc curricular o lúdiques que formin part del programa del centre. El centre prioritzarà un màxim de 3 sortides per cicle.

B. Llibres de text i material escolar.

Llibres de text. Si l’escola participa en el programa de socialització de llibres del Departament d’Ensenyament i/o altres programes d’aprofitament o bancs de llibres.

Material escolar. Despesa que el centre demana a l’inici de cada curs i que és aprovat per Consell Escolar.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dimarts 30 d’octubre de 2019.

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Acceptació de les subvencions

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats, cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Jusfiticació

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria.

A la justificació s’hi haurà de fer constar una breu descripció dels conceptes, el nom dels beneficiaris (fent constar només les inicials del nom i dels cognoms), el curs de l’alumne, la quantitat atorgada, i la aportació econòmica de la família. A més a més, s’hi adjuntarà el resum de la sessió de treball de la Comissió d’Ajut a les Famílies o del corresponent Consell Escolar de Centre on s’hagi tractat.

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona abans dels terminis següents:

Convocatòria. Curs 2019-2020:
Termini de justificació: 30 de juny de 2020

Convocatòria. Curs 2018-2019:
Termini de justificació: 30 de juny de 2019

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Drets de les Persones
  Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: