Beques i subvencions

IBI. Ajuts per a les famílies monoparentals

Convocatòria tancada
Ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Girona, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual.

Objecte

Atorgament d’ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals de Girona, que siguin subjectes passius de l’IBI pel seu habitatge habitual, sobre l’import de la quota líquida de l’IBI corresponent a aquest habitatge.

Finalitat

La finalitat d’aquests ajuts econòmics és eliminar la possible discriminació de les persones titulars de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Persones destinatàries

Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria. En aquest sentit els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

Estaran excloses d’aquests ajuts les persones que:

No estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i la resta d’Administracions, o davant la Seguretat Social, segons les disposicions vigents.

Hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics. 

Presentació de sol·licituds

El termini límit per a la presentació de sol·licituds serà mínim de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació de cada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Documentació

Les sol·licituds s’efectuaran segons model normalitzat per l’Ajuntament, adjuntant la següent documentació:

Instància normalitzada de la subvenció

Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener de l’any de la convocatòria.

Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.

Dades bancàries, amb el segell de validació de l’entitat bancària, del compte on es vol percebre l’ajut

En cas que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

Igualtat i Drets Socials
Veure en el plànol: