Beques i subvencions

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

Les bases estan en període d'informació pública al e-tauler. Un cop s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després es publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació.

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competititva, per l’any 2017 amb dues línies d’ajuts:

 Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones.

 Projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de pau.

Destinataris:

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que reuneixin els requisits següents:

 1. Disposar de seu social central o delegació en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
 2. Estar inscrita al Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament i tenir la documentació actualitzada (memòria de l’any anterior i programació d’aquest any, així com els corresponents pressupostos).
 3. Estar constituïda i inscrita formalment en l’esmentat Registre almenys un any abans d’aquell en què se sol·liciti la subvenció.
 4. Reflectir en els estatuts que entre els seus objectius realitzen activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l’educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.
 5. També poden sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de solidaritat, especialment amb entitats homòlogues.
 6. Garantir, a través de la memòria de les seves activitats, la capacitat o l’experiència en la realització d'actuacions similars a aquelles per a les quals se sol·licita la subvenció.
 7. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades anteriorment.
 8. Aportar memòria descriptiva de les activitats de sensibilització realitzades a la ciutat de Girona l’any anterior.
 9. Haver aportat la memòria descriptiva i econòmica dels projectes finançats per l’Ajuntament de Girona durant l’any anterior, en la data de tancament de la present convocatòria de subvencions.

En el cas de tractar-se de sol·licituds presentades per més d’una entitat, aquests requisits seran aplicables almenys a una d’elles.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà el que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a quinze dies a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació.

Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que s’indica en aquestes bases i la que es pugui indicar a la convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgan col·legials a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Servei de Solidaritat i Cooperació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
  Regidoria delegada de Cooperació

 • Adreça:

  ESPAI DE SOLIDARITAT
  c. Mestre Francesc Civil, 3
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 250

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: