Ràdio municipal

L’Ajuntament de Girona és titular de la freqüència modulada de ràdio 92.7 MHz. L’emissora de ràdio municipal és un servei públic de titularitat municipal destinat a la promoció de la radiodifusió al municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en la sessió del 17 de setembre del 2018, va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de l’emissora de ràdio de l’Ajuntament de Girona i el Reglament d’organització i funcionament de l’emissora de ràdio de l’Ajuntament de Girona. 

  

Pla de programació de l'emissora pública de ràdio municipal 2019-2020

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2018, acordà l’aprovació inicial del Pla de programació de l’emissora pública de ràdio municipal de l’Ajuntament de Girona per a l’any 2019-2020.

Període d'exposició pública per a la presentació d'al·legacions

Termini: Divendres 8 de febrer de 2019

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Oficina de Comunicació
Veure en el plànol: