Consell

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Cambra de comerç de Girona
www.cambragirona.cat

Girona emprèn
www.girona.cat/gironaempren

Servei Municipal d'Ocupació. SMO
www.girona.cat/smo

Servei de Joventut Municipal
www.girona.cat/joventut

Servei Municipal d'Educació
www.girona.cat/educacio

Consell Municipal d'Eduació. CEM
www.girona.cat/cem