Consell

EL CONSELL

 

  

ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ

En el Consell hi participen representants dels diversos agents educatius, socials i econòmics de la ciutat i de la seva àrea d’influència.

Regidors/ores dels diferents grups municipals

Personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament de Girona

Altres administracions (Generalitat, Diputació i Consell Comarcal)

Organitzacions empresarials

Empreses

Sindicats

Centres de formació professional

Centres de formació ocupacional

Universitats

Entitats del tercer sector

Estudiants de formació professional i ocupacional

Associacions de pares i mares d'alumnat de cicles formatius

PRESIDENTA

Marta Madrenas Mir

VICEPRESIDÈNCIA

Eva Palau

Glòria Plana

DIRECCIÓ

L’estructura del Consell està encapçalada pels òrgans de govern i de participació següents:

La Presidència

Dues Vicepresidències

El Ple

La Comissió Permanent

Les Taules de treball