Consell

EL CONSELL

 

  

PLA DE TREBALL

El Pla de treball del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional s’estructura en quatre línies estratègiques que emmarquen els objectius i propostes d’actuacions a emprendre durant aquest any 2017.

Línia estratègica 1
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES i LA PROJECCIÓ EXTERNA DEL CONSELL

Línia estratègica 2
ADEQUAR L’OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL i OCUPACIONAL A LES NECESSITATS DEL SISTEMA PRODUCTIU DE LA CIUTAT

Línia estratègica 3
IMPULSAR L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL, LA INSERCIÓ SÒCIOLABORAL DELS JOVES I l’FP DUAL A LA CIUTAT

Línia estratègica 4
PROMOURE LA INNOVACIÓ, L’EMPRENEDORIA I LA MOBILITAT INTERNACIONAL D’ESTUDIANTS I PROFESSORAT DELS CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT


D’acord amb el reglament, cada any el Ple del Consell aprova el Pla de treball anual que emmarcarà les actuacions a desenvolupar en el decurs d’un any. Les diferents Taules de Treball seran les responsables de concretar i prioritzar les actuacions a desenvolupar durant un any.